Речник на Патриарх Евтимий
онъ  
онъ местоим показ (266) 1. Онзи, онази, онова. нѫ въсѣ ѡкръстнаа оного мѣста тоѫ ѡглашааше жтїе Филот 87.9 Не бѡ обрѣте се когда таковое лце съпрежено ѡбльгено когда ѡт ꙁапрѣщенїа, ꙁа єже єдною онѡ лце ѡт дрѹгаго пръвѣе на дрѹгы̆ бракь вторы̆ ꙗвѣ прходеще Антим 245.17 Нъ  въса н꙯-тнца ѡного вѣка ѡбраꙁь мат Кипр 230.19. Същото значение и в ЙР 13.15 Филот 92.6 I Никод 220.16 220.26 Теоф 276.10. оно, она Като същ. ср. ед. мн. Онова, онези неща. дѣл же паⷱ трѫбы ꙗснѣше вьꙁываеш ѻнѡ єже вь пѣнїхъ Петк 82v.8 Елма же сїе блгⷣт не ѹ споⷣбхѡм се, ѡна вѣщаеⷨ ꙗже тѣлесное ювꙿство вѣсть съꙁрьцѡват ИМ 162r.14 Не къ семѹ, рее, онѡ реемь, ꙗко ѹма ꙁртелное же  раꙁсꙋдтелное сво̆ствьно ст(ь) боговдные дѹше I Никод 216.22 Същото значение и в Петк 77r.11 ИМ 174v.31 I Никод 218.25 Кипр 236.5 Антим 249.8 250.10. сь... онъ... Вж. ЙР 6.14 Конст 424r.5 438v.19 ЙП 200.2 200.5 200.21. 2. Като лич. местоим. Той, тя, то, те. такѡв ꙋбѡ сѫще ѻн,  такѡвыⷯ дѡбрѡдѣтѣле дѣлателе бывше, ѻбѡмъ ѻтрѡѧтемъ спⷣбшѫⷭ быт ѡц͠ Петк 75v.7 Глагола къ немꙋ она: Н, господ мо̆, нкакоже не съвѣм ѡтнѫд. Он же къ не̆: Послѹша̆ мене опасно Филот 82.23, 24 ѿ схь понашаемь ѻ прѣмнѡѕѣ кротост бѣше, ꙗко тѣхь бѣсованїю не сълагае се • нъ ѻнѣⷯ ѹбѻ не на длъѕѣ б͠жї постже сѹдь Конст 437v.41 Същото значение и в Петк 78v.25 79r.30 80v.11 ЙР 6.22 8.16 10.2 10.3 10.5 11.1 11.7 12.7 12.24 12.30 13.31 14.2 14.6 14.8 14.19 14.21 14.32 15.20 15.23 17.7 17.16 17.22 18.9 20.32 22.25 24.11 ИМ 162v.22 164r.29 165v.7 167r.30 167v.26 168r.14 169r.5 169r.30 171r.1 171r.9 171r.30 172r.9 172r.13 172v.8 Филот 79.7 82.8 82.13 84.11 84.31 85.3 86.4 86.30 88.12 88.16 88.19 88.26 90.18 91.10 92.18 92.26 93.20 94.1 94.23 95.14 96.17 98.29 Конст 425r.13 426r.39 426v.9 427r.23 427v.17 428r.1 428v.17 430v.2 430v.12 431r.37 436r.5 Нед 605r.15 605r.28 605r.32 605v.22 605v.32 605v.35 605v.39 606r.9 606v.17 606v.24 606v.32 606v.33 606v.35 607r.1 607v.24 607v.27 609r.29 610v.1 610v.13 610v.35 610v.36 Мих 175.32 176.15 176.22 176.27 176.28 ЙП 184.10 185.24 188.18 188.19 188.24 189.25 191.23 191.26 191.28 193.4 193.29 195.6 195.11 195.18 196.2 197.1 197.19 198.18 200.24 I Никод 219.5 219.18 II Никод 223.6 223.13 Кипр 230.17 238.5 Антим 246.1 Теоф 259.12 276.5 ЛЙЗ 291.20 МЕ1-3 340.14. 3. Като притеж. местоим. род. Негов, неин, техен. на ꙁемлѧ себе повръже, не могы свѣтлѡсть  красѡтѫ ѻнѣⷯ съ дръꙁновленїеⷨ ꙁрѣт Петк 79r.15 множа̆шѹю прїмемь пѡьсть, а не въ ровь въпаднемь гръдостны̆  онѣхь пѹтем ѡт бога ѡтведем се I Никод 213.16 ꙗко да ꙋбѡ  младенꙿствовавшї̆ ꙋмь ѡного ꙋтвръдш  пльт прнѧтїе еже по ест(ь)ствꙋ прѣспѣанм  въꙁвращенїемъ несꙋменно покажеш МЕ1-3 339.17 Същото значение и в ЙР 6.24 6.27 ИМ 172r.17. 4. С детерминираща функция. стльпнкꙋ ѿ єже не мощ несътръпмагѡ смрада ѻногѡ тръпѣт, понѫжденꙋ бывшꙋ ѿ стлъпа сънт. ꙗкоⷤ  нѣкымь повелѣт, рѡвъ скопат глѫбѡкъ,  смръдѧщї ѻнъ тамо вьвръгнѫт трѹпъ Петк 78v.22, 24 ѡтходтꙿ ѹбо въ но мѣсто, растоанїе не мало мѧщее,  тамо дѫбъ веле по древнеемѹ ономѹ Авраамѹ обрѣть, въселѣет сѧ въ нꙿ ЙР 12.29 б͠жї же ѹгоднкь ꙗко ѡве неꙁлобвѡ посрѣдѣ влъкь неьстїа хѻжⷣааше.  ѱалѡмꙿскѡе ѻнѡ въ ѹстѣхь ѡбношааше пѣнїе ИМ 168r.12 Същото значение и в Петк 75v.21 76r.6 77v.5 78v.13 79r.3 79r.13 79r.16 79r.21 79r.23 79v.6 79v.10 ЙР 6.1 10.10 14.10 18.17 22.5 22.13 22.17 26.15 ИМ 162r.12 162v.2 162v.27 163r.22 163v.2 164v.28 165v.6 167r.7 168v.2 169r.8 169v.5 169v.6 171r.5 171r.11 173r.12 173r.16 173r.26 173v.28 Филот 78.9 78.15 78.11 79.25 79.31 83.8 84.7 84.13 86.4 86.29 89.4 89.7 89.9 92.16 92.17 92.21 93.18 96.5 Конст 424r.14 426v.13 (2) 426v.16 429r.6 429v.6 431r.7 432r.31 432v.16 432v.17 432v.34 433r.3 435r.21 437r.17 437r.28 437v.20 Нед 604r.26 606r.5 606r.7 606r.27 606v.15 609r.20 610r.15 611r.3 ЙП 183.12 185.29 188.16 190.9 191.3 I Никод 216.30 217.17 218.36 II Никод 224.7 Кипр 229.13 230.19 231.5 231.6 233.27 238.17 Теоф 272.11 МЕ1-3 336.9 338.33.