Речник на Патриарх Евтимий
бож  
бож прил (177) 1. Който принадлежи на Бога; присъщ, свойствен на Бога; божи.  братїамь недоꙋмѣющмь ѻскѹдѣнїа рад жтнааго  ѕѣлѡ бѣдꙿствꙋющмь, блажены іларіѡнъ на м͠лтвꙋ себе ѻбрат.  съ сльꙁам б͠жїе прноꙷжⷣааше л͠колюбїе ИМ 163r.25 есо рад Мѡѵсею, тваремь творца ꙗвлꙗющѹ  вдмыхꙿ скаꙁѹющѹ, ѹмнаа  болшаа ѹмлъа творенїа?  аще ѡбраꙁь божїй мѹть ꙗкоже словеснаа тварь? I Никод 206.4 ꙗкѡ мꙋенкъ маш неспсанно дерꙁновенїе, ꙗкѡ брать божїй еже молт сѧ, ꙗкѡ свѧттель мол Хрста бога, да спасет дѹшы наша Яков 334.11 Същото значение и в Петк 76r.13 77r.20 78v.4 ЙР 8.3 21.10 23.25 ИМ 163r.5 166r.2 166r.22 (2) 166r.23 166r.29 166v.8 (2) 166v.9 166v.10 (2) 166v.13 167v.9 170r.28 173r.13 174v.17 Филот 89.27 96.19 98.16 Конст 429v.11 (2) 431v.32 432r.10 433r.1 435r.39 Нед 605v.35 606v.2 606v.5 606v.8 607v.29 Мих 170.10 ЙП 185.18 190.17 192.12 194.26 198.8 I Никод 206.21 206.22 216.8 218.14 Кипр 227.13 235.15 Антим 247.27 Яков 332.30. градъ бож Ерусалим. прѣславнаа въꙁг͠лаше се ѻ тебѣ граде б͠жї Конст 433r.11 домъ бож Вж. ИМ 163r.5 Конст 430v.27 Нед 604v.16 Мих 178.23 I Никод 213.36. дѹхъ бож Вж. ИМ 165r.11 13. 2. Който е получен, изпратен от Бога; роден, създаден, произлязъл от Бога; определен, установен от Бога; божи. Слꙋ же сѧ брат сѧ емꙋ съ беꙁбѡжным Агарѣны,  ꙗко ѹбѡ съраꙁшѧ брань обѡ. не вѣмь котѡрым божїм сѫдбам. побѣждень быст(ь) такожде  съ въсѣмь свомь вонствѡмь Филот 93.13 Мѡѵсей велкый онъ, же пръвѣе божїй ꙁакѡнъ ѡт гѡры прнесый, мже въс красѹем сѧ  хвалм сѧ, не людем л наѧлствовааше  царствїа съдръжаше наѧлство ЙП 191.4 Веер твоей тайннѣй д(ь)несь, сыне божїй, прѧстнка мѧ прїм, не мамꙿ бѡ тайны твоѫ врагѡм твомь проповѣдат ЛЙЗ 303.5 Същото значение и в Петк 75v.5 77v.22 79v.12 ЙР 22.13 ИМ 165r.11 165r.13 166r.11 166r.12 166v.4 167v.7 169v.31 Филот 85.9 Конст 425r.2 429r.38 429v.7 430r.18 430v.21 430v.38 436r.28 438r.1 438v.12 Нед 606v.25 610v.1 Мих 173.4 173.25 175.2 ЙП 200.3 I Никод 208.17 215.30 II Никод 222.28 224.14 Антим 242.15 244.8 250.4 Теоф 267.29 277.2 МЕ1-3 338.24. 3. Който е свързан с вярата в Бога; предан, посветен на Бога; божи. Божї же ѹгоднкъ  Хрстовь въ въсемъ подобнкь Іѡаннъ не въсхотѣ того на мнѡѕѣ томт ЙР 22.22 Тоѫ же рѡдтеле Іѡаннъ, патркїе,  рна нарцаахѫ сѧ, благорѡдных рѡдтелей сѫще ѧда, въ страсѣ божї прсно прѣбываѫще Филот 80.22  мы ѡт всее дѹше  ѡт всего помышлнїа нѹдм се хрант хь,  ꙗже ѹ нась светаа божїа цр(ъ)кв опасно тъщт се хрант та даже до конца Антим 241.3 Същото значение и в Петк 74r.9 ЙР 11.19 23.24 ИМ 163v.19 164r.11 168r.6 168r.11 172r.30 172v.17 173r.5 Филот 84.5 84.25 88.21 92.10 Конст 427r.5 427r.6 428r.18 429v.12 430r.4 430r.13 430r.24 430v.19 430v.26 430v.27 433r.11 436r.1 436r.30 436r.40 437r.4 437r.8 438v.10 Нед 604v.33 Мих 178.13 178.23 ЙП 181.13 184.34 187.29 189.30 190.18 191.17 191.19 193.21 194.31 194.35 195.19 199.26 I Никод 208.27 210.22 213.36 Кипр 232.28 Антим 241.8 251.13 ЛЙЗ 286.13 289.27 289.29 294.17 295.6 295.8 297.16 302.5 304.7 СЙЗ 358.2 358.4 365.14 СВВ 391.35 392.1 398.21 ЛОглаш 376.31 Яков 308.19 308.29 309.1 320.31 327.4 330.7 331.24 333.23 334.25 МЕ1-3 336.10. божꙗ Като същ. ср. мн. Божието, божиите неща; всичко, свързано с Бога. расто сѫщаа того въ рѫкы ѹбѡгых, ѡтдасть  кесарев кесарева, ꙗко да беꙁь ꙁабавленїа божїа богов дат въꙁможеть ЙР 8.12 Подобнѣ  желателное ѡт бога тѡй дарова се, ꙗко да, ꙗже сѹть божїа, схь желаеть, а не ꙗже плът I Никод 215.14  се н(ы)нꙗ божїа ꙗкоже фнїѯь цъвтеть цр(ъ)кв  ꙗко кдрь, же въ Лванѣ Кипр 228.13.