Речник на Патриарх Евтимий
вънегда  
вънегда нареч (32) Когато, докато. По мнѡгых же рѡдѣх, вънегда господь нашь Ісѹс Хрстос въплът сѧ ѡт стыѫ дѣвы  богородцѫ  быст(ь) ловѣкъ ꙁа наше спасенїе ЙП 193.21 Господ, боже нашъ, помѣн нас грѣшных  недостойных рабь твох, вънегда прꙁыват намь свѧтое  покланѣемое мѧ твое СВВ 393.29 Молтва, внегда потребт свѧтаѧ: Неꙁрееннаѧ ꙗже к намь любовь твоѧ, господ, беꙁмѣрна глꙋбна твоеѧ благодат Яков 333.26 Същото значение и в ЙР 23.4 Филот 80.3 81.29 Конст 425r.35 425v.16 430v.20 431r.40 ЙП 193.21 197.7 I Никод 209.13 217.11 Кипр 231.7 233.27 234.2 234.5 Антим 244.19 248.17 СВВ 402.8 ЛОглаш 389.13 МЕ1-3 335.1. вънегда с инфинитив В момента, когато (трябва). Мнⷱца же єще въ крѣпост сѹщ ѹкрѣплꙗема пособїемь блⷣгт,  тѹ накаꙁателꙗ  ѹтелꙗ мѹщ, съ бл͠женымь павлѡмь степенемь цр͠кѡвныⷨ вънгда г͠лат Нед 609v.24 Вънегда же пакы раждат нанаеш, прѣнемаганїа  ѧстаа стенанїа  пролѧцанїа  да съкръщенѣ рекѫ. съмр(ъ)ть ненаджна тебе постгнеть, въꙁводш ѡ само  онамо  помощ могѫщаго не обрѧщеш Филот 82.31 Іерей же, раꙁдробвь свѧтый хлѣбь на етыр ѧст, поставлѣеть тыѧ въ свѧтѣмь дїскосѣ кр(ъ)стаѡбраꙁно, глаголѧ  се вънегда раꙁдраблѣт: Ломт сѧ  раꙁдраблѣет сѧ агнець божїй... ЛЙЗ 302.4 Същото съчетание и в Нед 607v.18 607v.21. по вънегда След като. по вънегда бож(ь)ствнымъ прѧстт сѧ тайнамъ, мало въкѹшааше хлѣба  сова такожде квашена Филот 81.12 По вънегда скѹст Авраама въсхотѣ богъ... тогда рее богъ: „Не сътвѡрте въсѣкь вд... ЙП 193.4 дїоклтїанꙿ же по вънгда мнѡго мѹт ст͠го фѡтїа  анїкта, б͠гопѹстнымь гнѣвѡⷨ тѣло его раꙁдроблно быⷭ Конст 425v.11