Речник на Патриарх Евтимий
въꙁвест  
въꙁвест -въꙁведѫ -въꙁведеш св (16) 1. Издигна, надигна поглед, очи и под. въꙁведе свое ꙫ къ жвѹщомѹ на н͠бсехь Нед 610r.17  срⷣнѣ  на н͠ебо въꙁведꙿш Нед 607r.2 Къ тебѣ въꙁведох о мо, жвѫщомѹ на небесех Мих 174.19 Същото значение и в Нед 609r.101 Теоф 271.7 МЕ1-3 338.25 МИнд.1-2 348.17. 2. Изведа някого нависоко.  тако пакы тѣхь на свою въꙁведе полатѹ Конст 432r.15  не въ пѹстынѧ, нѫ на горѫ тѣх въꙁведе ЙП 200.16 Въсѣ творѧ, дондеже нас на небо въꙁведе СЙЗ 367.9 Същото значение и в Конст 426v.31. 3. Въздигна, издигна, извися някого. къ подѡбнѣй въꙁвест славѣ прблжьшїх сѧ богов ЙР 6.1 г͠ въꙁвель ес ѿ ада д͠шѹ мою Нед 607r.26 на архїєрейскый въꙁведень быстꙿ прѣстѡлъ ЙП 186.2 Същото значение и в Петк 76v.5 ЙП 200.16 Мих 175.9.