Речник на Патриарх Евтимий
еѵтме  
еѵтме -ꙗ м ЛИ (23) 1. Евтимий Търновски – български патриарх и книжовник (ок. 1320/1330 – ок. 1402). жтїе  жꙁнь прпⷣбныѫ матере нашѧ параскев. вь нем же  како прѣнесена быⷭ вь прѣславны. граⷣ тръновь. съпсанѡ кѵрь єѵѳѵмїемь патрїархѡмь трънѡвскымъ Петк 74r.4 Жтїе  жꙁнь прѣподобнаго ѡтца нашего Іѡанна Рылскаго. съпсано Еѵ̈ѳѵмїемь патрїархѡмь Трънѡвскымь ЙР 5.2 жтїе  жꙁꙿнь прпⷣобнааго ѡ͠ца нашегѡ іларїѡна єпкⷭпа  могленꙿскагѡ. въ нмже  како прѣнесень быⷭ въ прѣславны градь трънѡвь. съпсано кѵ̈рї єѵѳѵмїеⷨ патрїархѡⷨ трънѡвскыⷨ Мих 170.2 Същото ЛИ и в ИМ 162r.3 Конст 424r.2 Нед 603v.2 Филот 78.2 ЙП 181.3 I Никод 205.1 II Никод 221.10 Кипр 225.1 Антим 240.1 Теоф 255.4 ЛЙЗ 283.2 287.5 300.12 СЙЗ 358.5 ЛОглаш 385.10 Яков 334.26 МЕ1-3 335.3 МЦ 353.1. 2. Евтимий – монашеското име на брата на св. Петка, епископ на Мадит. Прⷣѣреⷱнное же ѻтроѧ сеѫ прпⷣбныѫ пѧⷮкы браⷮ. ꙗко ꙋбѡ с͠щеннаа дѡбрѣ ꙁвые псанїа, рѡдтелѧ дѡбрѣ къ б͠ꙋ прⷣѣпосла, нѡъскымъ себе ѻдѣа ѻбраꙁомъ. кѵръ еѵѳѵмїемъ менованъ бывъ Петк 76r.31 3. Евтимий – персонаж от Житието на св. Филотея. Врѣмен же не малѹ ммошедшꙋ  юдес семѹ по въсѫдꙋ прошедшꙋ, мѫжь нѣкый, Еѵѳмїе ꙁовом, ногоѫ врѣжденъ, въ ѡстровь къ свѧтѣй прїде, скы сцѣленїе полꙋт Филот 88.9