Речник на Патриарх Евтимий
творт  
творт -творѭ -творш несв (155) 1. Творя, създавам, правя, върша. абїе ꙁъмї̆ ѡт єꙁера схождааше, ѕвꙁданїа  сѡпанїа беꙁмѣстнаа творѧ  въсѣкь ѹжасаѫща въꙁрастъ Мих 177.17 ѡт тол небесна съ ꙁемльным смѣсше се,  ловѣц къ небесемь въсходь твореть,  наше жтїе на небесехь сть I Никод 212.10 Сїе творте вꙿ мое воспомнанїе Яков 323.2 Същото значение и в Петк 74v.27 75r.9 77v.23 79v.5 ЙР 6.16 6.23 8.5 9.12 11.30 13.3 13.6 13.12 16.15 16.25 17.16 18.9 20.5 21.22 23.31 25.6 ИМ 164r.27 164v.1 168r.15 168v.2 168v.7 169v.29 170v.5 170v.27 170v.29 172r.11 172r.25 172r.45 173v.19 174r.7 Филот 82.1 83.23 84.3 93.3 95.23 96.19 98.18 Конст 425v.34 426r.2 427r.9 428r.1 428r.2 429v.25 429v.39 431r.15 431v.1 431v.9 431v.23 433r.22 433v.14 435v.23 435v.30 436r.31 437v.19 Нед 603v.33 604r.15 606r.17 606r.22 606r.28 606r.35 607r.40 ЙП 182.2 182.4 182.6 184.27 187.6 187.32 189.24 192.10 192.24 193.26 194.9 195.6 195.14 197.5 I Никод 206.24 II Никод 221.5 222.22 Кипр 227.10 227.12 227.17 230.27 231.24 Теоф 262.11 276.19 ЛЙЗ 283.10 284.1 284.9 285.15 288.27 289.4 290.21 291.7 291.9 291.17 291.24 292.13 293.5 296.10 297.2 300.2 302.9 302.25 304.2 305.23 306.6 СЙЗ 364.8 367.9 СВВ 390.12 391.12 392.31 395.1 398.30 400.26 ЛОглаш 375.31 381.24 386.9 Яков 307.4 313.21 324.9 330.24 МИнд.1-2 348.12. творѧще Като същ. м. мн. Тези, които творят, правят. Боѕ бѡ, же небо  ꙁемлѧ не сътвѡршѧ, да погыбнѫть, подѡбн мь да бѫдѫть творѧще ѧ  въс надѣѫщ сѧ на нѧ Филот 90.26 дѡлы ненавжⷣѹ  ътѹщїхь тѣхь ѿвращаю се. поⷣбн мь да бѹдѹть твореще ,  въс надѣюще се на н Нед 605v.16 Подѡбн мь да бѫдѫть твѡрѧще ѧ  въс надѣѫще сѧ на нѧ ЙП 192.1 Същата употреба и в Нед 607v.19. творѧще Като прил. Които творят, вършат. Ѡтстѫпте ѡт мене – глаголѧщ – въс, твѡрѧще беꙁакѡнїе Филот 86.6 ~сѧ 1. Преструвам се. Ѡн же ꙗко бѣжѫще твѡрѣхѫ сѧ, дондеже того въ вѡ̆скѫ доведошѫ ЙП 197.19 2. Изпълнявам, осъществявам.  сподоб нас любт  боат сѧ тебе ѡт въсего ср(ъ)дца нашегѡ  творт въ въсемь волѧ твоѫ СВВ 394.2 творт вѣдомꙑ/вѣдома Вж. ЙР 10.6. беꙁ вѣст творт Вж. ИМ 174v.6 ЙП 199.27. жрьтвѫ творт Извършвам жертвоприношение, принасям жертва. ѻбыа бѡ тѣмь ⷭ, вънгда жрътвѹ хотеⷮ творт, беꙁь ѻрѹжїа въходт Конст 425r.35 творт колѣнома поклоненꙗ Вж. Петк 77v.23. молтвѫ творт Вж. Петк 79r.8 Конст 435v.7. мольбѫ творт Вж. Петк 79r.9. памѧть творт Вж. СЙЗ 369.24 ЛОглаш 383.7. пакость творт Вж. ИМ 164v.5. польꙁѫ творт Вж. ЙР 13.3. попеене творт Вж. ЙР 6.21 7.2 ЙП 195.35. прхождене творт Вж. ИМ 168r.14 ИМ 172v.19. творт шьстве Вж. ЙР 16.9 Конст 436v.25.