Речник на Патриарх Евтимий
овъ/овꙑ  
овъ/овꙑ местоим (45) 1. Като показ. овъ…, овъ (же)… ; овъ…, дрѹгꙑ (же)… При противопоставяне – единият…, другият…; този…, онзи…. хже ѻвъ ꙋбѡ мѫжъскы, ѻвѡ же женскы ꙗвлѣаше сѧ пѡлъ Петк 75v.9, 75v.10 реⷱ бѡ  б͠гослѻвь грїгѻрїе. ꙗко крьвь  вѻда ѿ ребра ꙁлваемоⷨ, ꙗвлѣеⷮ ѡвѻ ꙋбѻ ꙗко л͠ка. ѡвѡ же ꙗко пае л͠ка ИМ 170r.21 (2) нъ  ные мнѡгы бес сла въ бжⷭтвныⷯ ѻбрещеш псанхь раꙁлным просїаⷡше добродѣтѣлм • ѻвые ѹбѡ въ сьпреженхь, ѻвые же въ д͠вьствѣ, ѻвые же свом страданм  кръве токы Нед 604v.1, 2 (2) . Същото значение и в ЙР 6.12 6.13 ИМ 168v.4 (2) 170r.1 (2) 172r.11 172r.12 Филот 86.10 86.11 93.15 (2) Конст 425v.21 425v.22 Нед 605r.23 ЙП 182.10 194.20 194.21 (2) 196.15 I Никод 213.20 (2) Кипр 226.1 226.2 226.29 227.2 227.13 227.14 232.12 Антим 249.9 249.16 249.17 249.18 (2) 251.9 (2). 2. Като неопр. Някой. Въс бѡ окръстнї мѣста ѡного къ нмѹ сътѣкаахꙋ се,  блгⷭвенїе порпаахꙋ. ѡв же нѻьскыⷨ ѻдѣваахꙋ се ѡбраꙁоⷨ,  велааше се ѻ неⷨ б͠ь ИМ 163v.3 мнѡга на нⷯ негодованїа ꙁнесе словеса.  ѡвѣⷯ жьꙁлоⷨ немлⷭтвнѣ раны. нѣкых же  съмрьт прⷺдаⷭ ИМ 173v.8