Речник на Патриарх Евтимий
обꙑа  
обꙑа -ꙗ м (25) 1. Обичай, навик; нрав. Геѡргі̇ же нѣкто ѿ нⷯ, мѫⷤ бл͠гогѡвѣнъ  х͠ѡлюбвъ въ дѡмꙋ своемъ сы, вь веерныѧ асы ꙗкоⷤ ѡбыа емꙋ бѣ мл͠твѫ творт на мл͠твѫ себе вьдаⷭ Петк 79r.7 . Ст͠ы же ѻсклаблноⷨ лцеⷨ  дръꙁновлнномь ѻбыаеⷨ къ нмь ѿвѣща ИМ 171v.4 мѣаше бѡ въꙁрасть красьнь. ѻбыа црⷭкы. мѹдрованїе. нравь,  въса ꙗже къ похвалѣ влѣкѹщаа Конст 424v.13 Същото значение и във Филот 82.21 86.21 Конст 425r.35 II Никод 221.15 Антим 246.14 246.18. 2. Обичай, установен ред. Въ то ѹбо врѣмѧ слѹ сѧ  блаженномѹ Іѡаннѹ въ Кѡнстантїн градѣ быт, ꙗкоже древнї̆ обыа̆ прѣѧть ЙП 189.19  ѡв въ прѣльст раꙁлны себе върнѹше, дрѹѕї же раꙁдоры рѣꙁь обыаа въведоше цр(ъ)кв Кипр 232.13. Таже пѣнїѧ Херꙋвмскаѧ, ꙗкоже ѡбыа̆ есть лтꙋргї Яков 316.25 Същото значение и в Конст 432r.22 438r.2 438v.34 МЕ1-3 338.13. по обꙑаю Според обичая, както е редно, както обикновено. десѧтомꙋ же лѣтꙋ тоѫ въꙁраста ꙗко пршеⷣшꙋ, въ цр͠ковь пртⷭыѫ б͠цѫ  прнⷭо д͠вы маріѫ, по ѡбыаꙋ прїде Петк 75v.20 Въ еднѫ же ѡт ноще̆, по обыаю на молтвѣ ставш  ѹмꙿ  рѫцѣ на небо протѧженѣ мѧщ, вънеꙁаапѫ наѧть колѣбат сѧ мѣсто Филот 86.6 Нѫ, прѣжде, даже ѹготоват сїа по ѡбыаю, скона сѧ отроѧ II Никод 224.11 Същото съчетание и в Кипр 229.24 СВВ 390.7 401.3 ЛОглаш 388.9 Яков 307.5 313.3.