Речник на Патриарх Евтимий
обрѣст  
обрѣст -обрѧщѫ -обрѧщеш св (88) 1. Намеря, открия, натъкна се.  на мнѡга свⷣѣтелꙿства ѿ еѵⷢлїа  аплⷭкые кнгы ѡбрещете ИМ 165r.31 множае же  єще потъщавше се, ѻбрѣтоше  ъстные гвоꙁдые, мже скврънные б͠гоѹбїце бжⷭтвное х͠а б͠а пргвоꙁдше тѣло Конст 433v.26 Сего рад  въ єѵⷢлїхь г͠лааше с͠псь. б͠лжен раб т хꙿже пршъⷣ г͠ь ѻбрещеⷮ бꙿдеще Нед 611r.21 Същото значение и в Петк 74v.9 76r.15 77v.7 78v.28 79v.28 80r.18 ЙР 9.25 9.32 12.29 14.4 16.2 17.6 17.9 17.12 17.29 23.18 23.28 ИМ 162r.23 167r.25 169v.8 173v.26 Филот 79.5 81.28 82.16 85.17 95.21 Конст 430r.8 431r.17 431r.18 434r.25 434r.30 434v.6 434v.8 434v.14 434v.26 437r.14 438r.7 438r.25 439r.30 Нед 604r.41 Мих 175.30 176.21 176.26 177.6 ЙП 191.8 198.1 I Никод 215.32 218.35 Кипр 230.5 235.1. 2. Получа, сдобия се. съмр(ъ)ть ненадеждна тебе постгнеть, въꙁводш ѡ само  онамо  помощ могѫщаго не обрѧщеш Филот 83.4 Молю се вамь с͠тѣшї мо ѡц͠, аще ѻбрѣтоⷯ блⷣгть прѣⷣ вам, ѹтвръдте въ ме любовь ꙗкⷪ въ прснаго вамь с͠на Конст 431r.33 нѫ въꙁдвже на нѧ брань лютѣ̆шѫѧ, глаголѧ же, єже кѡнное поклоненїе беꙁ вѣст сътворт до конца  въсѧ цр(ъ)ковнѫѧ ѡстрѹгат красотѫ, съдѣ̆стъвнка  слѹгѫ на се обрѣть Льва же ѡт Ісаврїѫ ЙП 188.4 Същото значение и в Нед 607v.33 Теоф 256.4 258.1 261.19 СЙЗ 365.25 ЛОглаш 377.22 382.27 Яков 320.16 324.27. 3. Установя, констатирам. Аще л же ѡпасно съмотрмь, ѡбрещеⷨ ꙗко не беꙁꙿ кваса бѣше хлѣбь єгѡⷤ прѣдаⷭ х͠с ѹенкѡⷨ ИМ 170r.4 Нѫ нже Фнеесовы ревност того далее обрѧщеш; ревнꙋѧ бѡ, въꙁревнова по господ въседръжтел Мих 180.1 Ѡт самонїане въсхотѣвше прѣбыт въ еже по ст(ь)ствѹ, быше рѣꙁь ст(ь)ства, ꙗкоже  о внѣ ст(ь) се обрѣст I Никод 210.5 Същото значение и в ИМ 171v.5 I Никод 210.9 219.13. ~сѧ 1. Намеря се, озова се, открия се. Обае, елма ꙁде обрѣтше сѧ есте, достоть наптат вас пѹстынноѫ пщеѫ ЙР 13.29 где бо жвѡть вѣны ѻбрещетꙿ се въ нх же лѹкавы ꙁаконополагаеⷮ  повелѣваеⷮ ИМ 167r.27  по семь ц͠рца повелѣ цр͠кѡвь съꙁдат на мѣстѣ деже жвотворещї ѻбрѣте се крⷭть Конст 434r.9 Същото значение и в ИМ 169v.3 170r.8 Кипр 233.20 Антим 245.16 250.17 Теоф 272.16. 2. Окажа се; установя, че съм някакъв. Еже аще не, въ скорѣ шед, въꙁмеш, ѕвѣремъ тъ сладкаа бѫдет сънѣд(ь). Обрѧщеш же сѧ  ѧдоѹбїць, не съ ѹсръдїемь въꙁыскавꙿ то ЙР 10.31 ѻброꙷенѣ бѡ м͠тер єгѡ марі іѡсїфов прѣжеⷣ даже не съндоста се, ѻбрѣте се въ рѣвѣ мꙋщ ѿ д͠ха с͠та.  проаа ИМ 165r.25 Раꙁгыба̆ есто съвѣстнѹю кнгѹ , ꙗкоже прѣд богомь, тѹ вынѹ прота̆,  обрещеш се въ въсѣхь тебе находещхь повньнь Кипр 235.19. Същото значение и в Антим 245.1 245.27 250.13 Яков 331.9. обрѣтенꙑ Като прил. Намерен. Ты єс крнъ ѻбрѣтены въ трън. тебе рѡд л͠ьст бл͠жѫть Петк 81r.24