Речник на Патриарх Евтимий
обратт  
обратт -обращѫ -обратш св (24) 1. Обърна, насоча. бѫѫще сѧ, да не кто ѡт ꙁлых  растлѣнных ловѣкь тѣх прѣльстть  къ страст обратть  дѹшѫ съ тѣлом погѹбѧть Филот 83.30 Сїа ѹбо тъгда съдѣашѧ сѧ  конець прѧшѧ, нам же къ прѣдлежѫщо̆ внѣ достоть обратт слово Мих 172.25 Обрат нас къ себѣ, боже, спастелю нашъ, въꙁврат ѡт нас гнѣвь сво̆ праведнѣ̆шї̆ МИнд.1-2 349.11 Същото значение и в ИМ 174v.21 Филот 88.21. 2. Обърна, отвърна, отклоня.  пае же ꙗкⷪ слыша рѻдш с͠на,  мнѡгы ѻбратть ѿ глъбокые прѣльст, къ свѣтѹ б͠гораꙁꙋмїа ИМ 162v.23 . хощет бѡ мнѡгыⷯ ѿ прѣльст ѻбратт,  къ свѣтꙋ б͠гораꙁꙋмїа првест ИМ 163v.17 цр͠квы въꙁⷣвгль єс х͠ѹ б͠ѹ нашемꙋ. прѣлъщеные ѻбратль ес. бѣснꙋющїх се сцѣлль ес ИМ 174v.22 3. Върна (обратно). малодѹшныѫ ꙋтѣш, растоеныѫ събер, ꙁаблѫждшѫѧ обрат  съвъкѹп свѧтѣ̆ свое̆ съборнѣ̆  апостольстѣ̆ цр(ъ)кв ЛОглаш 384.9 ~сѧ 1. Обърна се, извърна се. Ꙗкоже єгда крⷭтт се х͠с хотѣше, не къ ꙁападѡⷨ ѻбращꙿ се сатаны єꙁыкѡⷨ ѿврьже се ИМ 169v.18 самь ѹбо дїакѡн въꙁмет свѧты̆ потїрь , обращꙿ сѧ къ ꙁападѡм, покаꙁѹѫ его къ вънѣшнмь, глаголет ЛЙЗ 304.6 Іере̆ тет еѵаггелїа, ѡбращꙿ сѧ кꙿ людемъ Яков 313.32 Същото значение и в Нед 610r.33 ЛЙЗ 306.9 Яков 319.4. 2. Прен. Променя възгледите си, вярата си и под. нѫ  еще ї еще дльготръп, ловѣколюбны̆ дѣлателю, не хѡтѧ̆ съмрът грѣшномѹ, ꙗко еже ѡбратт сѧ  жвꙋ быт емꙋ МЕ1-3 339.2 3. Обърна се, насоча се.  то м проее въ дльготѫ прострат словѡ.  слова слышателемъ ꙋсръдїе ꙁагражⷣат, а не къ жтїꙋ ѻбратт сѧ прпⷣбныѫ Петк 75r.27 Сїа слышавь мⷱтель, на нѹ пакы ѻбрат се мѹкѹ лютѣшѹю  жестоашѹю Нед 609v.14 на молтвѫ себе (сѧ) обратт Вж. ИМ 163r.25 Петк 78r.24 ЙР 21.1 Филот 88.2 92.27. на мольбѫ обратт сѧ Започна да се моля. Ꙗко ѹбѡ сїе ненадежⷣное наелнц персцї вдѣше, абїе на молбѹ ѻбратше се Конст 425v.3 .