Речник на Патриарх Евтимий
дѣло  
дѣло ср (63) Дело, действие, работа. бжтⷭьвнаго бѡ промысла дѣло се быт непщꙋѫ, єже  по съмрът прпбⷣное твое тѣлѡ вьнѧтръ вь невьхѡдмыⷯ вьхѡдт Петк 81v.15 хже ꙁлое  беꙁаконное ѹстръмлнїе с͠ты раꙁꙋмѣвь іларїѻнь, до кѡнца негодова. нь въ сънѣ тⷨѣ прⷣѣставь, беꙁакѻннаа тⷯѣ ѡбл дѣла ИМ 173v.7 По схь  дрѹгое б͠гоѹгодно поѹааше се сътворт дѣло Конст 432v.5 Същото значение и в Петк 74v.14 78v.26 82v.7 ЙР 14.27 ИМ 164v.26 Филот 91.9 Конст 427r.4 430r.18 432r.30 433r.5 437v.38 Нед 605r.12 607v.12 607v.22 608r.10 610v.34 610v.37 611r.32 ЙП 182.2 182.18 183.10 186.22 191.28 191.33 I Никод 214.17 Кипр 225.8 230.13 232.24 232.25 235.29 Теоф 258.18 262.27 265.7 265.18 265.21 269.24 272.26 276.18 ЛЙЗ 284.4 СВВ 391.15 397.20 399.17 399.23 ЛОглаш 374.9 379.26 380.8 381.8 387.17 387.18 Яков 314.26 324.25 329.7. словомь  дѣломь На слово и на дело.  нкакоже ꙋстѫпа мъ словѡмъ  дѣлѡмъ же такѡваа намъ хѡдатаствꙋѫщѫѫ Петк 75r.10 Егѵ̈птѣне же  лївїа,  же въ ѳївесцѣ жвѹще странѣ • мѹжїе  словоⷨ  дѣлѡмь нарѡт Конст 436v.32 въс бо  словѡмь  дѣломь съгрѣшхом прѣд тобоѫ МИнд.1-2 347.4 Същото съчетание и в Петк 77v.7. проꙁвест на дѣло Превърна в дело, осъществя. Ꙗко ѹбо сїа архїере б͠жї слыша, абїе въꙁбьнꙋ  вдѣнїа расмотр слꙋ,  повелѣнное на дѣло проꙁвест поꙋааше се ИМ 163v.20 Вѣрꙋем бѡ, ꙗко аще на дѣло проꙁведеш съвѣщаннаа, велкѫ полѕѫ прплодш нашмь дѹшамь Филот 96.21 ꙁвест въ дѣло, на дѣло Вж. Конст 426r.39 433v.8.