Речник на Патриарх Евтимий
къто  
къто местоим (107) 1. Въпр. Кой, кого. Кого ꙋбѡ семꙋ беꙁꙋмїю ѹтелꙗ мꙋще, въ толкꙋ себе пропасть ꙁлобѣ върнꙋт се ИМ 165r.21 Кто бѡ ѹвѣдѣ ѹмь господ(ь)нь, л кто съвѣтнкь емꙋ бысть I Никод 210.28, 210.29 Кто родвый те, кто же  мат твоꙗ Теоф 275.5, 275.6 Същото местоим. и в Петк 74v.5 (2) 74v.22 77r.2 77r.3 77r.4 78v.6 (2) ЙР 9.11 9.16 13.23 ИМ 165r.2 165r.16 168v.28 168v.29 (2) 168v.30 (2) 168v.31 (2) 169r.1 (2) 169r.2 171r.13 Филот 91.3 91.5 96.29 Конст 424r.7 426r.20 431r.27 438v.28 438v.29 438v.30 438v.31 438v.36 438v.38 438v.40 Нед 603v.14 604v.22 605r.40 610r.8 Мих 172.2 (2) 172.29 172.33 176.17 ЙП 194.14 194.18 198.16 198.17 199.16 200.1 I Никод 211.32 215.15 Антим 249.5 249.15 ЛЙЗ 286.3 МБлаг 344.13 (2). 2. Отриц. Никой. не бѡ бѣше тамо ногѡ когѡ съматрѣт та могѫщагѡ тъїѫ же вьсѣ наꙁраѫщее ко Петк 77r.5 Елма же црⷭкаа по въсѹдꙋ протекоше посланїа велещаа не ѿлагат ѿнѹдь комѹ нъ къ іерⷭлмѹ въ скорѣ творт шъствїе Конст 436v.24 Ѡтпадаетꙿ же кто, не въсхотѣвь дѣвѣй съетат се Антим 250.14 Същата употреба и в I Никод 212.1 Кипр 229.3 229.15 232.26. 3. Неопр. Някой, който и да е. ньсѻмꙋ же бѡ номꙋ тако рѹⷣет се б͠ь, ꙗкоⷤ єгда когѡ вдть ѻ добродѣтѣл тъщеща се даже до съмрьт ИМ 174r.28 напса ѻбомь єдноѡбраꙁнѣ • ꙗко да не кто ѿ нхь на дрѹгаго въꙁнесет се срⷣцемь Конст 429v.19 Аще кто въ дѣвꙿствѣ сый  въ мрꙿстѣмь л ноьстѣмꙿ нѣ  їерейстѣм II Никод 223.7 Същото местоим.и в ЙР 5.4 ИМ 170r.13 170r.22 171v.6 171v.8 172r.6 Филот 83.18 Мих 176.12 ЙП 189.8 I Никод 207.20 210.6 215.17 217.19 217.19 218.11 218.13 II Никод 221.11 Кипр 228.28 232.22 235.4 Антим 242.23 245.12 251.1 ЛЙЗ 295.2 СЙЗ 362.24 СВВ 396.11 397.10 ЛОглаш 374.19 378.29. къто нъ Вж. ИМ 162v.7 173r.22 Филот 83.29. къто бо нъ Вж. Антим 242.1.