Речник на Патриарх Евтимий
колѣно  
колѣно ср (19) 1. Коляно. да ѹкрѣпет се рѹкы раслаблные  колѣна ѻслаблнаа да ѹтѣшет се. малодꙋшнї мыслїю ѹкрѣпте се  не боте се Конст 439r.13 Дадмꙿ же  троебрат се,  где положтꙿ се вѣнъць, на рѹцѣ л на колѣнѣ Антим 249.13 2. Поколение, род, племе, коляно.  ꙗкⷪ томꙋ поклонт се въсако колѣно нбⷭныхь  ꙁемныⷯ  прѣсподнⷯ ИМ 167v.17 Рѡдѹ бѡ Фрѫжскомѹ тогда Царград прѣємшѹ, такожде въсѧ Гръьскѫѧ власть, же  царѣ поставшѧ ѡт кѡлѣна своего ЙП 197.12 Ꙗко томѹ въсако колѣно поклонт се небесныхь ꙁемльныхь  прѣсподнх I Никод 220.23 падат на колѣнѹ Коленича, падам на колене. падаахѹꙋ бо въса мнѡжьства на колѣнѹ •  ꙗко жвѹ томѹ покланꙗахѹ се Конст . 438v.3 прѣклонт сѧ на колѣнѹ/прѣкланꙗт колѣнѣ Коленича, падам на колене. ѹмлным же молбам на колѣнѹ прѣклонꙿ се Конст 435v.26  рад сего прѣкланꙗю колѣнѣ къ ѡ͠цꙋ г͠а нашего і̇͠у х͠а ѿ нгоже въса Нед 605v.1 Въ неделꙗхъ не прѣкланꙗт колѣнѹ, ѡт богоносныхь ѡт(ь)ць правлнѣ прѣхѡм Кипр 229.19. Същото съчетание и в ЙР 21.2 Нед 607r.1 610r.40 Кипр 229.24 229.26 231.3 231.11 231.14 231.23. творт колѣнома поклоненꙗ Коленича, падам на колене. вь бж͠їа слова прѣкрасны прїде храмъ, то не дѣѫщ  творѧщ. колѣнѡмъ ѧста творѧщ поклѫненїа. слъꙁныѫ тѡѧщ стѡнкы Петк 77v.23