Речник на Патриарх Евтимий
како  
како нареч (105) I. Нареч. 1. За начин – как, по какъв начин, как така. Ісѹсова невѣсто, грълце пꙋстнаа, поꙁлащеннаа дѹхомь, како прѣлетѣ ѡт въстѡка  даже до нас смѣренныхь доспѣ Филот 97.28 Како ѹбѡ тваремь творца, спльнꙗюща собою небо  ꙁемлю, ꙗвѣ же  въсаьскаа слышмь I Никод 208.19 Како же  престт се прещенїю, же ꙁа се самое ѹдръжаный ѡт прещенїа Антим 248.9 Същото значение и в Петк 74r.2 75r.19 77r.13 77r.14 (2) 77r.15 77r.16 ИМ 162r.2 164v.15 164v.23 164v.27 164v.28 165r.9 165r.12 165v.30 166r.3 167r.14 167r.20 167r.21 167r.22 167r.24 167r.28 167v.1 167v.5 167v.10 169r.16 169r.23 (2) 170v.14 Филот 79.5 80.26 93.26 Конст 437v.17 Нед 604v.21 Мих 175.11 ЙП 184.32 184.33 184.34 184.35 184.36 192.2 I Никод 206.7 207.1 207.14 211.3 211.29 213.10 213.13 II Никод 223.3 Кипр 232.2 235.23 236.5 Антим 244.31 246.24 248.6 248.28 248.29 249.15 249.18 Теоф 259.2 259.3 275.6 275.7. 2. За степен – как, колко, колко много, до каква степен.  како стражⷣаше долѣ дръжма  ранма  пробадаема •  по стнѣ ѹмьрша ИМ 169r.12 Слъꙁный же тоѫ како скажѫ стонкъ Филот 87.2 Како ꙋкрасста се лантѣ тво скрьнꙗа невѣсто Нед 611r.18 Същото значение и в Конст 431r.25 437r.35 Мих 176.10. 3. За причина – как, защо, откъде. Како же л прѣтⷭѹю б͠цѹ вышнї іеросѡлⷨ нарцаете ИМ 165r.19 Аще ѹбо плⷮь х͠ва бжⷭтво быⷭ, Како самь х͠с г͠лааше. б͠е мо б͠е мо въскꙋю ме ѻстав ИМ 169r.14  како, творцѹ схь прѣдвѣдещѹ, схь съꙁданїю прведе I Никод 209.26 Същото значение и в I Никод 209.24 209.27 209.32 210.26 211.9 214.24. II. Като съюз. 1. В подчинени допълнителни въпросителни изречения: как, по какъв начин. бѣста бѡ беꙁедна,  въꙁжⷣелѣтел҄но мѣста како полꙋт плѡдь ИМ 162v.10 промышлꙗⷶше проее како въселнꙿское тѣло добрѣ съблюдеⷮ Конст 429r.14 Елма не вѣмь како многыхь ммотее то по дробнѹ скаꙁат Нед 604v.9 Същото значение и в Нед 610v.22 I Никод 210.31. 2. В подчинени допълнителни изречения: че. не вѣмь какѡ, рмлѣне тѡ ꙋдръжашѫ Петк 79v.12  да не поюдт се свещенꙿство твое, како не псахь тебѣ ꙁдавна Антим 240.6 Ѹкарают бѡ нась, како не оставлꙗемь вѣнꙿават се двобраныхь  троебраныхь Антим 241.15 Същото значение и в Антим 245.3. еда како Да не би (да), да не би (някак), може би, дано, по някакъв начин. боашебосѧ, едакаковъмрътомѹ ѡтведенѹ бывшѹ, съплететсѧ въжтїскых пеалех ЙР 11.28 наслные же того послаахꙋ бран, єда како тамо ѹбїень бывь, ти̏ пѡрока ѹбѣгнѹть Конст 424v.38 єда како влама ѹсрамт се  пожреть покорв се Нед 606r.25 Същото съчетание и в ЙП 189.32 Антим 240.17 241.25 Теоф 276.1. еже како За да, та да.  вь раꙁлныѧ ѕвѣрѧ себе прѣтварѣаше, єже како б тѡ спѡнѫ ѿ теенїа сътворлъ Петк 77r.24 хꙿже нѡгы бл͠говѣствоваахѹ мрь, въсако спⷣоб ъст • а єже како, въсакого лѹꙿшее бѣше словесе Конст 431v.12 да не како, како да не Та да не, да не би да, да не би. ѻтдѡт сѫдѹ, понежемѣсто ѧтло ест(ь), да не како нѣтоненааемопостраждеш ты же  же с тобоѫ ЙР 18.14 ѹбоав жеⷭ кѡнста да не како лъстїю кѡнстантіна погѹбеть Конст 424v.19 нѫ съ мноѕѣмь стѧѕанїемь  расмотренїемь дѹхѡвным, да не како, съхожденїе ѡ нхь творѧще, вна тѣх погыбѣл бѫдем II Никод 222.21 III. Като относит. местоим. Както. Аще єдна есть сть дѣвьствѹе, како глаголють нѣцї, ꙗко ова ѹбѡ вѣнавает сена главѣ, дрѹгаа же есть, бывшїа под бракѡм, на рамѣ, бывш вѣналной молтвѣ Антим 249.9 како бо Както прочее. аплⷭ же  же тⷯѣ прѣемнц нако ѹнше та быват. не ꙗкⷪ протвеще се х͠ѹ, како бѡ ИМ 169v.15