Речник на Патриарх Евтимий
благословленъ  
благословленъ -ꙑ прил (50) 1. Който е получил благословия, благословен. Нъ  вѣньнѹю поьсть прѣдпрїемь, благословень сть пръвый бракь,  се ꙗвѣ ѡт прѣѡтца нашего Адама Антим 247.25 Благословено царство отца  сына  свѧтаго дѹха  ннѣ  прсно  въ вѣкы вѣкѡм ЛЙЗ 289.22 Аще л же где  нѣцї сѫтъ по срѣд() нас, боѫще сѧ твоего мене, мала нѣкаа ꙁбраннаа ѧсть, сѣмѧ благословено, скрѡвще съкровенно, тебѣ едномꙋ вѣдомѡ  хранмо МЕ1-3 340.13 Същото значение и в Антим 249.16 ЛЙЗ 291.18 292.16 292.18 296.13 СЙЗ 357.16 Яков 313.5 331.26. 2. Достоен за похвала, за благодарност. Благословень богъ, – рее – же въсѣмь ловѣкѡмь хотѧй спаст сѧ, же  нас прведый ꙁде  вонѧ раꙁѹма своего ꙗвлей въ нас ЙП 186.4 Щедрѡтам еднороднааго сына твоего, съ нмже благословень ес съ прѣсвѧтымь  благымꙿ () жвотворѧщїм т дѹхѡм ннѣ  прсно въ вѣкы вѣкѡм СЙЗ 366.17 Ꙗко благословень ес  прославень съ беꙁнаѧлным т отцемъ  прѣсвѧтымь  благымь  жвотворѧщїм т дѹхомъ н(ы)нѣ  прсно  въ вѣкы вѣкѡм, амнꙿ МЦ 354.5 Същото значение и в Петк 78v.2 ЙР 11.26 15.14 Филот 86.28 Нед 609r.27 Теоф 270.27 271.2 ЛЙЗ 284.6 284.14 284.23 sq. 285.20 288.21 289.11 304.22 СЙЗ 372.9 СВВ 391.1 391.18 398.10 400.17 ЛОглаш 378.8 387.22 Яков 310.20 310.28 311.19 312.2 313.6 320.27 329.22 330.27 330.30 331.12 331.21 333.16 334.6 МБлаг 345.24. благословлен Като същ. м. мн. Онези, които са получили благословия, благословените. Прїдѣте, благословенї ѡтца моего, наслѣдѹйте ѹготованное вамь царствїе ѡт сложенїа мрꙋ ЙР 26.16