Речник на Патриарх Евтимий
благодарт  
благодарт -благодарѭ -благодарш несв (50) Благодаря, изказвам благодарност.  не по мнѡѕѣх д(ь)нех ꙁдрава того въ своа ѡтпꙋст, славѧща  благодарѧща бога  того прснѫѧ въ въсемь ѹгоднцѫ Филот 95.17 Благодарм те ѹбѡ, ꙗко въспомнаеш намь о ꙁдравѣй вѣрѣ  по бож(ь)ствнѣйшїхь  свещеннѣйшх правлѡх Антим 240.18 Достойно  праведно тебе пѣт, тебе благословт, тебе хвалт, тебе благодарт, тебѣ покланѣт сѧ на въсѣкѡмъ мѣстѣ владыьствїа твоего СЙЗ 367.3 Същото значение и в ИМ 170r.30 Филот 88.31 Конст 427v.1 433v.37 433v.39 435r.23 436v.39 Нед 605v.36 606v.18 609r.11 610r.19 ЙП 197.2 ЛЙЗ 298.22 304.30 305.24 306.7 СЙЗ 362.27 367.1 367.10 367.13 368.5 371.31 372.30 373.5 СВВ 394.15 401.5 401.15 ЛОглаш 378.20 378.25 381.14 381.19 382.1 386.7 388.10 388.23 Яков 317.24 321.15 321.19 322.23 322.31 332.10 МБлаг 344.1 345.1 МИнд.1-2 346.3 346.11 346.19 МС 351.3.