Речник на Патриарх Евтимий
въꙁт  
въꙁт -въꙁдѫ -въꙁдеш св (24) 1. Възляза, възкача се, изкача се. Какоⷤ къ марї г͠лааше . маріе не пркаса се мнѣ, не бѡ въꙁыдѡⷯ къ ѻ͠цѹ моемꙋ ИМ 169r.16  ꙗв сѧ свѧтымь свомь ѹенкѡмь  прѡїмь, ꙗкоже єст(ь) псано, въꙁыде же на небеса ЙП 186.19 Ѿ тїверїады же въꙁⷣвгш се  шъствовавш къ ꙁападѹ стадї десеть, въꙁыде на Ѳавѡрꙿскѹю горѹ Конст 434v.12 Същото значение и в Конст 434r.3 434r.17 434v.29 Нед 610v.15 608r.39 ЛОглаш 381.6 Мих 178.23 Яков 331.17. 2. Отправя се, тръгна към място, разположено по-високо. Велкый Павль въꙁыде въ Іеросолмь съ Варнавою  Тїтомь вдѣт Петра  сѹщїхь съ нмь Антим 241.23 3. Изляза.  к͠рщь се реⷱ і͠, въꙁыде ѿ вѻды.  абїе раꙁврьꙁоше се нб͠са ИМ 165r.9 4. Издигна се.  въшъⷣш бѹра вѣтрьнаа раꙁвѣа прахь на въꙁдꙋхь Нед 607r.18 Сего рад о стотѧ тѣлеснѣй мнѡго ѡпасство трѣбѣ єст(ь) хотѣщомꙋ на свѧщенньскый въꙁыт степень II Никод 222.6 Подобает же въсѣкомꙋ, проꙁволѣѫщомꙋ на свѧщенньства въꙁыт степень, сто жтїе мѣт  тѣло несквръно II Никод 224.2 Същото значение и в Теоф 268.1. въꙁт на срьдьце Дойде наум. ꙗже око не вдѣ благаа  ѹхо не слыша  на ср(ъ)це ловѣкѹ не въꙁыдѡшѧ ЙР 20.15 ꙗже ко не вдѣ,  ꙋхѡ не слыша.  на срⷣце л͠кѹ не въꙁыдоше ИМ 175r.1 ꙗже ко не вдѣ  ѹхо не слыша  на срⷣце л͠кѹ не въꙁыдоше Конст 439r.22 Същото съчетание и в Петк 82r.30 Филот 98.31 Яков 323.21. 5. Дойда, стигна до някого, нещо. Нѫ божїй матер  дѣвѣ  богородц длъжный пръвѣе достоть ѡтдат длъгь  тако на вѡна въꙁыт повѣст(ь) Мих 170.12 въсшьдꙑ Като същ. м. ед. Който се е възнесъл, въздигнал. въꙁꙿшъдый на третїе небо  слышавь неꙁреенные глаголы, Павль бож(ь)ствный въꙁываеть Антим 243.3