Речник на Патриарх Евтимий
въꙁвратт  
въꙁвратт -въꙁвращѫ -въꙁвратш св (26) 1. Върна обратно, възвърна.  ьстныѧ єго прлѣжнѣ облобыꙁавь мѡщ, съ велкѡѫ ьстїѫ пакы въ срѣдець тыѧ въꙁврат ЙР 23.2  въꙁврат дѹшѫ отроѧте въ тѣло єго, дондеже кръстт сѧ II Никод 224.16 Молтва: Боже, многагѡ рад  неꙁрееннагѡ ловѣколюбїѧ  благост пославь еднороднагѡ своегѡ сына въ мїръ, ꙗкѡ да ꙁаблꙋждшее воꙁвратт ова, не ѡтврат сѧ ѡт нас, смренныхъ  ꙋмленныхъ  недостойныхъ рабъ твохъ, вꙿрꙋенных прност тебѣ страшнꙋю сїю  беꙁкровнꙋю жертвꙋ Яков 316.6 Същото значение и в ЛОглаш 380.4 Яков 326.17 316.6. 2. Обърна, отклоня. въꙁврат ѡт нас гнѣвь свой праведнѣйшїй, да не на вѣкы на ны прогнѣваеш сѧ МИнд.1-2 349.11 ~сѧ Върна се, завърна се.  неврѣдмь къ своемѹ въꙁврат сѧ стадѹ? ЙП 183.25 Полѕѫ ѹбо не малѫ ѡт слѡвесь божїа ловѣка прємша, въꙁвратшѧ сѧ ЙП 194.35 Аще таковыхь дѹша двженїй свободна бѹдеть, къ себѣ пакы въꙁвращьш се,  себе ꙁвѣстно ѹвѣсть, ꙗкова ст(ь)ствѡм ст(ь) I Никод 217.7 Същото значение и в Петк 77v.13 77v.21 78r.12 ЙР 12.5 14.4 15.23 17.6 17.24 17.31 Филот 84.25 86.26 Конст 425v.7 432v.8 435r.12 ЙП 198.26 Теоф 267.15 ЛЙЗ 304.10 Яков 323.23 331.17.