Речник на Патриарх Евтимий
а  
а съюз (55) 1. Противителен съюз (често в съчетание с не), а. то м проее въ дльготѫ прострат словѡ.  слова слышателемъ ꙋсръдїе ꙁагражⷣат, а не къ жтїꙋ ѻбратт сѧ прпⷣбныѫ Петк 75r.27 Он же, стнное се бытвѣровав꙽, а не мътанїе ЙР 10.4 да ꙁнает се мѣт вторꙿствѹюща ѡт прьвобраїа, а да не беꙁсловеснѣ пръваго брака щеть оправданїа Антим 248.26 Същото значение и в ЙР 19.29 ИМ 168v.28 169v.3 169v.11 Филот 90.1 Конст 429v.31 431v.14 Нед 609r.2 610r.14 ЙП 192.15 I Никод 211.32 213.15 215.14 215.33 217.14 Кипр 236.17 Антим 245.22 245.27 248.7. 2. Противително-присъединителен съюз, а. Мнѡгы же побѣды на бранех покаꙁа раꙁлных, а рад сего  въ вѡеводскый вънень бываеть санъ. Мих 173.19 єгоже дѣло аще прѣбѹдеть, мъꙁдѹ прїмет, а єгоже дѣло аще съгорть. отъщетт се Кипр 232.24 // Въвежда присъединителни изречения: a) а че, а и, а как а ꙗко А ꙗко  аша ѿ неже даⷭ х͠с аплⷭѡⷨ смѣшена бѣ съ вноⷨ  водою ИМ 170r.26 А ꙗко ѡбраꙁь божїй мѹть ѹмнаа сѹщьства I Никод 206.21 а ꙗко сп͠сѡвѹ поътоше с͠тго въскр͠сенїа цр͠кѡвь...въ бжⷭтвныхь псанхь люботрѹде се ѻбрещеть Конст 437r.11 . Същото значение и в ИМ 166r.8 II Никод 224.4. b) а а же А єже ꙗко въ ммотеен прѣдохѡⷨ, не поⷣбаеть то ꙁабвенїа глъбнамь ѿслат ИМ 173v.24 Еже бѡ въ ѹглѣ рее  ѻсѡбь, не крѣпко  не ѹтврьжⷣенно до конца ⷭ, а єже ѿ мнѻгыхь раꙁсѹжⷣенно  ꙁьбранное, ѕѣлѡ крѣпко  непоколѣблмо Конст 430r.7 А єже ꙁаповѣда богъ Мѡѵсеꙋ, ꙗко не сътворш въсѣкого подобїа ЙП 192.28 . Същото значение и в Конст 431v.11 437v.8 I Никод 206.32 208.15 210.26 210.34 211.28 215.17 215.26 218.27 Антим 244.18 250.9 ЛЙЗ 299.23 СЙЗ 369.5. c) а а же ѡтьство же вышнїй Ієер[о]салмь; а же ꙁде мене ѡтьствовъсптавꙿшее  град, не ваше єст[ь] раꙁѹмѣт ЙР 13.27 А же въ Новѣй Ксарї ѡтц въ седмой главꙁнѣ правлныхь тѣхь ꙁложенх рѣше Антим 244.23 Іерей: А же въ аш сей самаа ьстнаа кръвь господа  бога  спаса нашего Ісѹса Хрста ЛОглаш 382.18 . Същото значение и в Конст 436r.18 437r.22 I Никод 217.2 II Никод 222.15 222.24 223.1.