Речник на Патриарх Евтимий
глава  
глава -ꙑ ж (57) 1. Глава (част от тялото). нъ ть̏ къꙁн его по дробнѹ раꙁѹмѣвь, посла  ѿсѣе сквръннѹю его главѹ Конст 428v.8 посл м ннѣ ѹбоѕѣй своѫ помощь, ꙗко да стѹд его на главѫ его въꙁвратт сѧ  въсѣ его съпостатнаа сла посрамлена бѫдеть Филот 86.26 Іерей, преклонь главꙋ, молт сѧ Яков 325.9 Същото значение и в Петк 82v.10 ЙР 25.13 Конст 438r.38 Нед 604r.3 Мих 177.29 177.31 178.3 180.4 ЙП 194.20 I Никод 213.30 Антим 243.15 245.3 245.3 249.6 249.10 245.3 Теоф 276.13 ЛЙЗ 289.8 291.10 292.2 293.16 294.28 296.18 297.4 299.16 299.30 301.27 301.28 303.1 303.14 304.20 305.10 306.9 СЙЗ 362.9 371.29 372.2 СВВ 395.31 396.26 400.8 400.14 402.3 ЛОглаш 374.6 383.26 387.13 МЦ 353.18 Яков 314.24 319.15 326.1 329.13 332.21. 2. Глава, главатар, началник, ръководител; ръководно начало. Вѣсте, ꙗко глава въсеѫ нашеѫ жꙁн благоьстваа ест(ь) вѣра Филот 89.28 аще л Хрстос єднь єдна глава ст(ь) цр(ъ)кв,  жена єдна, втораа же въ ꙁаꙁорѣ ст(ь) Антим 243.19 Мѹж бѡ глава женѣ ст(ь)  мꙿже тѣло ѡбомь єдно бѹдеть Антим 249.20 Същото значение и в Антим 250.1.