Речник на Патриарх Евтимий
ѹхо  
ѹхо -есе ср (15) Ухо. наслажⷣае се несытнѡ ѡна, ꙗже ко не вдѣ,  ꙋхѡ не слыша.  на срⷣце л͠кѹ не въꙁыдоше. ѻ самѡⷨъ х͠ѣ г͠ нашеⷨ ИМ 175r.1 ꙗже око ловѣка плътѣна не вдѣ, н ѹхо лѣнваго не слыша Филот 98.30 Которы̆ лѫкавы̆ дїавѡлъ пошьпта сїа въ ѹш ваш,  въселенѫѧ въсѧ съмѫтсте же  порѫгасте ЙП 194.28 Същото значение и в Петк 82r.29 ЙР 20.15 Конст 433r.4 439r.22 I Никод 220.27 Яков 323.20. въ слѹхъ ѹха прѧт Вж. ИМ 173v.29. отъврѣст ѹхо Вж. Мих 177.22. прклонт ѹхо Вж. Петк 82r.29 Нед 609r.22 Мих 172.20 ЛЙЗ 293.9.