Речник на Патриарх Евтимий
ѹстрот  
ѹстрот -ѹстроѭ -ѹстрош св (46) Устроя, уредя, направя, наредя, подредя. Он же съ тъщанїемъ тамо шеⷣ, вьсѣ ꙗже кь ъст ꙋстрѡ.  вьꙁемь съ ьстїѫ сщ͠енныѧ мѡщ Петк 80v.12  въса ꙗже тамо добрѣ ѹстровь, промышлꙗⷶше проее како въселнꙿское тѣло добрѣ съблюдеⷮ Конст 429r.13 Тако м велкыⷯ богѡвь неⷣл, аще мене послѹшаеш,  с͠нѹ ц͠ревѹ ѻбрѹнцѹ те ꙋстрою Нед 605v.11 Същото значение и в ЙР 22.25 Конст 426r.18 429r.18 429v.19 433v.20 434r.27 435r.5 437v.2 438v.1 Нед 606r.8 607v.38 608r.8 608v.33 Мих 173.23 ЙП 182.26 200.7 200.14 202.7 Яков 322.17 МЕп 341.9 342.10 МБлаг 344.11. ѹстрот подъ данѭ Обложа с данък. Вж. Петк. 80r.10. под ногама ѹстрот Стъпча, потъпча.  не тъкмо маѯентїа  того въсе плъкы, нъ  въсе врагы свое под ногама ѹстрош,  бѣсѡве самї ѹстрашет се Конст 426r.34 подъ собоѭ ѹстрот Вж. Филот 96.5 Конст 428v.32 435r.39. ꙗвленьна ѹстрот Известя, оповестя. абїе ѹбо въꙁъбнѹвш, въꙁлюблнномѹ с͠нов въса ꙗвлнна ѹстро Конст 433v.7 ~сѧ Устроя се, уредя се; настана. Влⷣню крьвїю самь ѻс͠т се.  ѡбраꙁь єго ѡс͠щенїе въсѣмь вѣрнымь ѹстро се ИМ 170v.21  ѿ толѣ ѻбѣты даше не к томѹ ратнаа на кѡнстантіна подвѕоват,  мрь глъбокь по срѣдѣ хь ѹстро се Конст 425v.5  просто рещ, въса ѿ юже въ х͠а любве намь ѹстроше се втораа Нед 608v.39 Същото значение и в Конст 428r.3 428r.5 428r.7 428r.17 428v.9 428v.10 430v.11 433v.36 Нед 609r.3 ЙП 189.15 190.17 I Никод 212.31.