Речник на Патриарх Евтимий
ѹгодьнкъ  
ѹгодьнкъ м (19) Угодник, служител (Божи), този, който е угоден на Бога. Ненавдѧ̆ же добра дїавѡлꙿ, не могы тръпѣт на мнѡѕѣ стотѫ  добрѡдѣтѣль божїх ѹгѡднкь Филот 84.6 Любть бѡ господь своѧ ѹгѡднкы пае въсѣх селъ Іакѡвль Мих 179.8 же етырдесѧтм д(ь)ньм на скржал върѫвы богонарътаннаа псмена ꙋгѡднкꙋ своемꙋ Моѵсеꙋ СВВ 401.31 Същото значение и в Петк 74r.9 74v.20 ЙР 16.26 22.22 22.26 ИМ 164r.12 168r.11 173v.19 Филот 93.24 Конст 425r.37 429r.33 431r.3 Мих 177.12 178.9 ЙП 192.23 МС 351.19.