Речник на Патриарх Евтимий
тъѭ  
тъѭ нареч съюз (72) I. Нареч. Само, единствено, освен.  къ едномꙋ тъїѫ въꙁраѫщ спс͠т могꙋщамꙋ ѿ малѡд͠ша  бꙋрѧ смѣреннѧ срцⷣемъ Петк 76v.28 Едномꙋ бо боꙷдеⷮ тъїю ѹдобь та повѣдат іларїѡнꙋ, же  д͠шею  ювꙿствоⷨ та ѡблнѣ наслажаⷣющомꙋ се ИМ 162r.18 хже не въꙁможно ест(ь) по дробнѹ скаꙁоват вѣрꙋѫщїмь, вѣроѫ же тъїѫ прїмат  добрѡдѣтѣл ревноват Филот 97.17 Същото значение и в Петк 77r.6 77r.18 82v.6 ЙР 6.3 9.15 ИМ 162r.17 163v.10 165r.31 167r.15 Конст 424r.5 433v.35 Нед 604r.18 605r.3 Мих 170.19 171.12 ЙП 186.25 200.21 I Никод 215.5 220.5 II Никод 223.9 Кипр 227.10 236.5. II. Като съюз. не тъѭ ... нъ () Не само ... но (и). ѿ ребра же х͠ва не крьвь тьїю нь  вѡда стее, въ ѹвѣренїе того ѡбѡмь єстьствѡⷨ ꙗкоⷤ прⷣѣпокаꙁа се ИМ 170r.25 Сїа не тѣмь тъїю пѹстынꙗ дарова, нъ  въсѣмь же по тѣхь стопамъ проꙁволꙗющмь ходт Кипр 226.9. . просвѣт  враꙁꙋм насъ ... ꙗкѡ не тоїю слышателем ꙗвт сѧ дѹховнѣ̆ се̆ слꙋжбѣ, но  творцамь дѣѧнї̆ быт Яков 314.5 Същото съчетание и в Петк 74v.8 76r.16 76v.14 78v.20 79v.6 80r.7 ЙР 5.5 5.15 22.10 24.1 ИМ 165r.5 165v.14 174v.1 174v.3 174v.27 Филот 79.22 79.28 96.22 97.30 99.7 Конст 424r.23 424v.25 429r.31 430r.31 431v.17 434v.41 Нед 604r.40 ЙП 183.23 184.8 195.28 196.12 197.25 198.21 198.25 199.35 I Никод 213.31 216.12 II Никод 222.10 Кипр 229.12 230.10 232.5. нъ тъѭ Но само. Въ с͠щеннѣ же слѹжбѣ по то не прносте вно съ водою смѣшено, нь тьїю вно беꙁꙿ вѡды ИМ 170r.19 вънгда сконат се д(ь)ню н꙯-тнц, – не сподобвь д(ь)н нарещ въѡбраꙁтелны, нъ тъїю єднь д(ь)нь Кипр 231.9.  юже по пасцѣ д(ь)н даже до въсѣхь светыхь не прѣкланꙗт колѣна въ молтвахь, нъ тъїю просто поклоннїа творт по въсемѹ Кипр 231.23.