Речник на Патриарх Евтимий
толкъ  
толкъ местоим прил (29) 1. Толкова голям, такъв. Ненавдѧ же добра дїавѡлъ не сътръпѣ на мнѡѕѣ тѡлкѫ доблесть мѫжа ЙР 16.13 нарѡд же слъꙁам себе ѻблваахѹ, ꙁреще толкѹю лца е красѡтѹ напрасно ѹведающѹ Нед 605v.20 дрѹгаго же стръмоглавь обѣшена, ного же съ кожеѫ одраема, не ѹмлт сѧ  слъꙁы пролїаеть  прославть же толко тръпѣнїе тѣмь давшаго ЙП 194.24 Същото значение и в Петк 74v.14 ИМ 165r.22 Конст 427v.29 427v.30 429r.4 431r.34 432r.19 433v.15 Нед 610v.39 II Никод 221.4. 2. Толкова, толкова много.  мы къ не пртецѣмъ ꙋсръдно ·  рад тѡлкыⷯ бл͠гѡⷣѣанї, дѡстѡдлъжно тѫ поътѣмъ Петк 75r.7 Кто бо не ѹдвт сѧ  велм поюдт, ꙁрѧ тѡлцѣм лѣты добрѡдѣтѣлныѫ свѧтых мѡщ цѣлы  неврѣдны прѣбываѫщѫ ЙП 199.17 По толцѣх юдесехь  ꙁнаменхь, таже  по прѣшъств ръмнѣмь ръптаахѹ на нь I Никод 206.11 Същото значение и в ИМ 168r.2 Конст 424r.7 427r.26 427v.2 427v.30 435r.23 435v.41 436r.1 (2) 437r.8 437v.17 Нед 608r.2 610v.16.