Речник на Патриарх Евтимий
обꙑкнѫт  
обꙑкнѫт -обꙑкнѫ -обꙑкнеш св (14) 1. Свикна, привикна. Абїє же на дрꙋгѫ въсхѡдѧть гѡрѫ высокѫ, ѫже Кнїшавѫ обыкѡшѧ окръстнї тѹ ꙁват ЙР 18.2 Ѡбыкѡшѧ бѡ боголюбеꙁных дѹшѧ о добрѡдѣтѣл ѹсръдствоват  въсѣко покаꙁоват тъщанїе Филот 96.3 ѻбыкль бо бѣше на коюжⷣо десетцѹ лѣта, свѣтль  мнѡгоъстьнь влⷣцѣ  въсе цр͠ю х͠ѹ творт въсенародьнь праꙁнкь Конст 431v.8 Същото значение и в ЙР 19.10. 2. Безлично. Има навика, свойството. Аще ꙋбѡ любовны ѡбые ꙁакѡнь еже любеꙁныⷯ памѧт помнат.  тѣⷯ съꙁръцоват ѡбраꙁы  дѣанїа же  гл͠ы Петк 74r.5 сїа мы по лѣпотѣ, ꙗкоже клюмо ест(ь), ѹсръдно съповѣдат потъщахѡм сѧ, ꙁвѣстно вѣдѧще, ꙗко ꙗже о ѡтц повѣсть веселт обые ѡтцелюбеꙁныхь дѹшѫ ЙР 7.12 Въсе бѡ бож(ь)ствное псанїе до конца ꙁвыкла бѣше , богобоаꙁньнѣ вѣщаѫщ, въсѣ въ богораꙁѹмїе првлаааше. ꙗкоже магндѣ естъство обые првлат желѣꙁѡ Филот 87.25 Същото значение и в Петк 76r.27 ЙР 9.9 Филот 78.5 ЙП 189.23 191.19 199.16 199.21.