Речник на Патриарх Евтимий
егда  
егда нареч съюз (47) 1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време при едновременни действия в главното и подчиненото изречение: когато. Егда на бранехь сълѹте се, достоⷮ на пол сходт на мѣсто сто  тѹ пръвѣе беꙁмльвно поѹт се Конст 435v.12 Егда ꙁнемагаю тогда сльнь єсмь Нед 609v.25 Егда ѹбѡ проста  єдновдна  ꙁвѣстно богоподражателна дѹша бывш, обрещеть єже по стнѣ простое же  невещестьвное благо оно, єже въ стнꙋ сѹщее любмое I Никод 218.36 Същото значение и в ЙР 12.14 14.31 ИМ 169v.17 170r.22 171r.19 Конст 437r.31 Нед 610v.17 Мих 179.22 ЙП 184.1 186.22 Теоф 276.19 ЛЙЗ 283.3 299.11 ЛОглаш 380.14. 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време при действие, предхождащо действието на главното изречение: когато, след като.  егⷣа прⷣѣреⷱннааго пса вдѣхꙋ, схѡжⷣаахꙋ прѣжⷣе д͠не єдного на пъпрща нѣколка въ срѣтенїе ѹтелю ИМ 171v.18 Въ см же, егда въ рѣвѣ ꙁанеш, болѣꙁн тебе прѣмѫть несътръпмы, ꙗкоже н самѫ сънѣд(ь) въꙁмощ сладко сънѣст Филот 82.28 ꙗко да єгда съ б͠гѡмь въ палестню въꙁвратт се, съ ѹсръдїемь мнѡгоⷨ сп͠стелны ꙁыскат грѻбь, въ нмꙿже жвотворещее х͠во положено быⷭ тѣло Конст 432v.7 Същото значение и в ИМ 174r.27 Конст 429r.39 434v.4 435r.26 Нед 610v.41 Мих 178.28 I Никод 205.10 210.8 212.7 214.14 220.19 ЛЙЗ 291.5 291.27 292.12 295.11 295.21 299.5 299.8 300.2 300.23 301.30 СВВ 391.30 392.23 394.10 ЛОглаш 374.5 Яков 323.13.