Речник на Патриарх Евтимий
даръ  
даръ м (87) 1. Подарък, дар. Таже рмлꙗны же въ црⷭтвѹющїмь градѣ жвѹщее, велкым  ъстным поьте дарꙿм Конст 438r.28 Сїй тебѣ, ѡ блажене, ѡт нас дарь, сїе прношенїе ЙП 202.8 Същото значение и в Петк 81r.8 81r.10 81v.27 ИМ 167v.28 173r.11 Филот 87.22 93.27 Конст 425r.4 428r.13 431v.26 435r.11 436r.4 437r.34 437v.16 437v.18 437v.21 439r.26 Нед 611v.3 ЙП 183.15 Антим 248.19 248.21 250.12 Теоф 259.7 266.7 270.11 ЛЙЗ 301.8 СЙЗ 365.4 365.23 365.27 373.23 СВВ 398.9 398.29 ЛОглаш 375.25 376.22 377.16 377.20 386.3 386.9 388.8 389.9 Яков 311.15 311.30 317.17 319.19 320.8 321.11 325.21 328.12 333.7. 2. В литургията – хлябът и виното на причастието.  над бож(ь)ствным дарꙿм молѧ сѧ, господ(ь)нь нь мат, проее аг͠гелское жтїе мѣт длъжень єст(ь) свѧщеннк, ꙗко да достонствѹ  млованїе мат II Никод 222.1 О прѣдложеных дарѣхь, господꙋ помол(мъ сѧ) СВВ 398.19 О прѣдложен ьстных дарѡвъ господѹ помолм сѧ ЛЙЗ 288.23 Същото значение и в ЛЙЗ 297.14 301.4 СЙЗ 365.12 370.27 ЛОглаш 376.29 382.12 383.15 385.9 385.31 Яков 317.23 319.27 323.28 324.7 327.16. свѧт дар Светите дарове, хлябът и виното, символизиращи след освещаване тялото и кръвта Христови. Молтва прношенїѹ по еже свѧтымь даром на свѧтѫѧ трапеꙁѫ положт сѧ СЙЗ 365.18  въсклон(ь) сѧ, ꙁнаменаетъ трщ свѧтыѫ дары, глаголѧ:  сътвор ѹбо хлѣбь съй ьстное тѣло Хрста твоего СЙЗ 369.2  по семь покаждаеть самь їерей свѧтыѧ дары ЛЙЗ 288.25 Същото съчетание и в ЛЙЗ 299.12 300.4 300.14 СЙЗ 365.10 368.24 СВВ 394.11 398.17 398.24 401.4 401.12 ЛОглаш 376.27 377.2 382.15 Яков 327.8.