Речник на Патриарх Евтимий
беꙁмѣрьнъ  
беꙁмѣрьнъ -ꙑ прил (19) Безмерен, безкраен, огромен, безброен.  пеалїѫ беꙁмѣрноѫ съдръжм, въсеслꙿнаго бога прꙁываахѫ на помощь  того прсныѧ ѹгѡднкы Филот 93.22 Сї ѹбѻ врътьпь въ нмꙿже жвоносны  сп͠стелны сп͠сѡвь бѣше грѡбь, въ глъбнѹ ѕѣлѡ скопавше.  каменїемь беꙁмѣрныⷨ насыпавше, беꙁ вѣст въсаьскы сътворше мѣсто Конст 432v.22 Въпрошенїе се мнѡга вънманїа  страха трѣбѹеть, ꙗко да не кто, ѡт беꙁмѣрнаго млованїа подвжемъ, въпаднет въ Маласїанꙿскѫ єрес(ь) II Никод 221.12 Същото значение и в Петк 78v.18 ИМ 173v.21 Филот 82.27 83.4 Конст 427v.33 Нед 609v.16 СЙЗ 358.20 364.13 371.31 ЛОглаш 376.4 Яков 316.12 316.31 333.27 МЕ1-3 337.24 МБлаг 344.4 МИнд.1-2 346.12.