Речник на Патриарх Евтимий
вьсѫдѹ  
вьсѫдѹ нареч (43) Навсякъде. Аще вдѣнїемь высѡашѫ тѣхъ,  сїѫ смь ꙋꙁрш ꙋкрашенѫ. вьсѫдꙋ ꙗкоже слн͠це лꙋѧ спꙋщаетъ Петк 74v.24 Смь ѹбо въсѫдѹ протѣкаемѡмь  въсѣмь слѹхы ѡглашаѫщмь, прѡкажень нѣкый, ꙗко ѹслыша, вѣроѫ себе ѡграждь  ѹсръдїем топлымь, съ тъщанїемь въ цр(ъ)ковь прѣподобныѧ матере прїде Филот 95.1 По схь ꙁаповѣда въсѣмь  въсѹдѹ мⷱньскые ъстнѣ събрат мѻщ Конст 426v.35 Същото значение и в Петк 80r.16 80r.17. по вьсѫдѹ Навсякъде, по всички краища.  толко ѹенїемь прѣдѹспѣ, ...ꙗкоже въсѣмь двт сѧ о ней  тоѫ по въсѫдѹ проходт славѣ Филот 81.9 Ѡт сѫдꙋ ѹбо слѹх о немь по въсѫдѹ прошед, въсѣм вѣдома того ѹстро Мих 173.22  православнаа вѣра по въсѫдѹ жтелствѹеть ЙП 183.3 Същото съчетание и в Петк 76v.3 ИМ 163v.5 173v.17 Филот 87.11 88.8 89.1 97.10 Конст 427r.2 427r.11 428r.7 428r.9 430v.24 431v.30 431v.31 432r.6 433v.41 436v.2 436v.4 436v.23 Нед 605r.26 606r.29 608v.16 608v.19 610v.2 610v.33 МЕ1-3 340.7. отъ вьсѫдѹ Отвсякъде, от всички краища/страни. бл͠гоꙗвлнно ꙗко тогда єгда ꙁрѣхѹ тѹ кръвїю ѻбагренꙋ ѿ въсѹдѹ Нед 610v.20 . абїе ѡт въсѫдѹ Блъгаре сътекше сѧ, того ѧшѫ  въ Трънѡвъ, прведошѫ  съмрът прѣдашѫ ЙП 197.20  да не погꙋбш ѡставшее твое се малое стадѡ, страхѡмъ съкрꙋшеное  страшноѫ сеѫ ꙗꙁвоѫ съмѫщенное  недоꙋмѣѫще ѡт въсѫдꙋ МЕ1-3 339.29 Същото съчетание и в ИМ 172r.8 173v.20 Конст 428r.20 Нед 610v.36 I Никод 209.5 Кипр 238.8.