Речник на Патриарх Евтимий
въмѣнт  
въмѣнт -въмѣнѭ -въмѣнш св (17) 1. Сметна, счета, определя нещо като добра или лоша проява. Како древнї ꙁавѣть въмѣнтꙿ се лꙋкавааго ИМ 167v.5  блг͠ѡъстваа вѣтвь параскев , н въ то же тѣхь ꙋкорꙁны въмѣн Петк 76r.7 въсѣ мра сего краснаа н въ тоже въмѣнвше, една кааждо своемꙋ прсѣдѣше свѣтлнкѹ Филот 80.1 въмѣнхѡм се ꙗко ѡвце на ꙁаколнїе. н҄ъ въ сⷯ въсѣⷯ прѣпобѣждаемь ꙁа въꙁлюбльшаго нась б͠а Нед 610r.11 Същото значение и във Филот 83.10 89.22 99.19 Нед 606v.30 ЙП 182.7 Теоф 270.24 258.7 264.1 МЕ1-3 335.10 335.14. 2. Пресметна, премисля. Нѹждно ѹбо  се ꙁабꙿвенїа глъбнаⷨ не прѣдат се въмѣнхь того добродѣтѣль на полѕѹ въсѣмь покаꙁат Конст 438r.5  се же праведно псат тебѣ въмѣнхь. ꙗко да не ѡт раслаблнїа въ лѣность въпаднеш  ѹнынїе Кипр 235.7 не въсхыщенїемь въмѣн, еже быт равень тебѣ, богѹ  ѡтцѹ ЛОглаш 380.1