Речник на Патриарх Евтимий
гробъ  
гробъ м (29) Гробница, гроб.  такѡ бл͠женѫѧ своѫ дш͠ѫ въ рѫцѣ прѣдаⷭ б͠жї, тѣло же єѧ полѡжено быⷭ вь грѡбѣ ѿ нѣкѡтѡрыⷯ хтⷭѡлюбецъ Петк 78v.5 Ктѡ въ грѡбѣ положень быⷭ ИМ 169r.1 ꙗко да єгда съ б͠гѡмь въ палестню въꙁвратт се, съ ѹсръдїемь мнѡгоⷨ сп͠стелны ꙁыскат грѻбь, въ нмꙿже жвотворещее х͠во положено быⷭ тѣло Конст 432v.9 Същото значение и в ИМ Конст 432v.16 432v.21 433v.4 433v.18 433v.25 434r.10 434r.13 434r.19 434v.39 437r.12 437r.40 Нед 603v.16 610v.13 610v.18 ЙП 192.18 I Никод 206.13 209.18 ЛЙЗ 288.30 296.22 296.22 Яков 308.7 МЕ1-3 338.15.