Речник на Патриарх Евтимий
глѫбокъ  
глѫбокъ -ꙑ прил (18) 1. Който е с голяма дълбочина, дълбок. понѫжденꙋ бывшꙋ ѿ стлъпа сънт. ꙗкоⷤ  нѣкымь повелѣт, рѡвъ скопат глѫбѡкъ Петк 78v.24 2. Пълен, значителен по степента на своята проява, дълбок.  се н[ы]нѣ ꙗко ѡт съна нѣкоего глѫбока въꙁбънѫвь, въсхотѣх твоѫ свѧтость вдѣт ЙР 19.4  пае же ꙗкⷪ слыша рѻдш с͠на,  мнѡгы ѻбрѣтть ѿ глъбокые прѣльст, къ свѣтѹ б͠гораꙁꙋмїа ИМ 162v.23  мрь глъбокь по срѣдѣ хь ѹстро се Конст 425v.5 Същото значение и в ЙР 20.34 ИМ 172r.1 Конст 428r.3 428v.10 430v.11 437v.27 Нед 608r.11 Мих 175.27 ЛОглаш 383.29 Яков 326.4 МЕп 342.7 343.11 МИнд.1-2 347.25 МЦ 353.16.