Речник на Патриарх Евтимий
ѫтроба  
ѫтроба -ꙑ ж (7) 1. Вътрешности, вътрешни органи. Ѿ беꙁмѣрные бо пеал въ болѣꙁнь въпаде лютѹ. съгнвшемꙿ бо се въсѣмь ѹдѡмь его  ѹтробѣ такожⷣе Конст 427v.34 проее же  ѹтробы е вънѹтрь съкръвенное ѹстроенїе вънѣ ꙁлвааше се прѣⷣ ѹтелмь Нед 609r.33 Пѣснь ѕ꙯, їрмос: троба Іѡны Теоф 269.1 ѫтроба щедротъ Вж. Конст 427v.13 Теоф 269.2. 2. Майчина утроба. же твоеѫ старост подпоръ  твоего домѹ наслѣднка  твоего сѣмене плод, же матернѧѫ ѧтробы  твох нѣдръ отрока лшвы ЙР 10.27 отъ ѫтробꙑ матерьнѧ Вж. Теоф 261.25.