Речник на Патриарх Евтимий
асъ  
асъ м (25) 1. Време; момент или период, когато става нещо. ꙗкоже бѡ слн͠цꙋ вь прѡлѣтныѫ асы лꙋѧ по вьсе прострꙗвшꙋ ꙁемл вьсѣ жвѡтнаа растѫть  бѡтѣѫтъ на бѡлшее прѣспѣваѫще Петк 74r.13 теаше ꙗкоже елень въ жѫтъвныѫ асы къ стонкѡмъ вѡднымь ЙР 17.27 Съ ѹбѡ, ꙗко прїде ас претат сѧ невѣстѣ, тсѣмꙿ гласомь  ѹмленомь обыаемь глагола къ не̆ Филот 82.20 Същото значение и в Петк 79r.7 Филот 86.31 92.12 92.16 Конст 426r.23 438r.33 Теоф 276.7 СВВ 398. на мъногъ асъ Дълго време, за дълго. Лежѧ ѹбѡ тамо дѡблы̆ Іѡаннъ на мнѡга ас, едва въ сѧ пршед, стенѧ  прѣнемагаѧ тѫжааше ЙР 16.18 по вьсѧ асꙑ Непрекъснато, през цялото време. На хотещаа на те прїт по вьсе готов се асы, прходещаа т скръбнаа съ благодаренїемь прїемл Кипр 236.14. на вьсѣкъ дьнь  асъ Вж. МС 351.5. на вьсѣкъ асъ Вж. Филот 81.27 ИМ 162v.19. // Миг. Прѣбывъ ѹбѡ блажены̆ Іѡаннь на тѡмь мѣстѣ въсѣх лѣтъ ꙁ  д мѣсѧцѧ, н едномѹ асѹ раꙁлѣненїе л ѹнынїе подавь ЙР 20.22 въ с/с асъ Сега, в този момент. сподобвы̆ нас, смѣреных  недосто̆ных рабь свох,  въ ас сї̆ стат прѣд славоѫ свѧтаго твоего жрътьвнка СЙЗ 361.2 Владыко вседержтелю, царю славы, вѣды̆ всѧ прежде бытїа ловѣеска, самъ прїд кꙿ намь, в ась сї̆ молѧщмꙿ т сѧ Яков 315.18 царю вѣкѡмъ  въсѣкогѡ блага подателю, ѹслыш мѧ, молѧща сѧ тебѣ въ ас съ̆ МЦ 353.15 Същото съчетание и в Нед 607r.4 Яков 318.13. 2. Един от малките часове на литургията, състоящ се от три псалма, стихове и молитви. д(ь)нев же наставшѹ  третїемѹ л шестомѹ л деветомѹ пршъдшѹ асѹ, ꙁмѣнт себе въ сты рꙁы Кипр 234.11. Оутрьне пѣсн  асѡвы, веерню же  павеернцѹ. къ смь  полѹнощнцꙋ нкакоже не нерад Кипр 235.9. По девѧтѣмъ асѣ клепетъ велкое бло,  ѡблат сѧ їере̆ въ всѧ свѧщенньскѫ одеждѫ  ѡтходт въ проскомдїѧ СВВ 390.3