Речник на Патриарх Евтимий
ѹмлт сѧ  
ѹмлт сѧ -ѹмлѭ сѧ -ѹмлш сѧ св (4) Умиля се, трогна се. Сїа ѹбѡ ѻны ꙗко слышавше, ѹмлш се срцⷣы.  вьсед͠шно прпадоше, просеще ѿ нгѡ дарь ст͠гѡ кр͠щенїа ИМ 167v.27 цр͠ь же ѕѣлѡ ѹмл се ѻ схь,  въсе мт͠ере съ еды въ своа мь ѿпѹст Конст 427r.24 Кто бо, ꙁрѧ господа нашего Ісѹса Хрста, на кѡнѣ напсанна, сѣдѧща на прѣстѡлѣ  мнѡжьства аг͠гелъ окръсть єго стѡѫща, л прѣстѫѧ єго матере, того на рѫкѹ дръжѫщѫ, не ѹмлт сѧ  прослъꙁть ЙП 194.17 Същото значение и в ЙП 194.23.