Речник на Патриарх Евтимий
ѹдъ  
ѹдъ м (14) 1. Телесен орган, член. тѣмже бл͠жѫ твоегѡ тѣлесе пѧтко с͠щенны съсѫⷣ. бл͠жѫ  ъстныѫ твоѫ ꙋды Петк 81v.1 Ѿ беꙁмѣрные бо пеал въ болѣꙁнь въпаде лютѹ. съгнвшемꙿ бо се въсѣмь ѹдѡмь его  ѹтробѣ такожⷣе, нць на ꙁемл валꙗе се Конст 427v.34 Прѣставшмꙿ же ѿ нестовлнїа слѹгамь, пршъⷣше пометнѹше тѹ с полѹ мртвѹ въ тьмнцѹ ꙗкоже нѣкое брѣме, ѹдомь съкрѹшенѡⷨ въсѣмь Нед 606v.13 Същото значение и в Конст 429v.29 Нед 610v.5 II Никод 221.7 222.28 СВВ 397.4 397.22 МЕ1-3 336.9 10. 2. Част; член на някаква общност.  рѹкѹ подат трѣбѹющїмь помощь,  сцѣлт братїю погыбнѹт хотещѹю,  въ єдномыслїе съетат раꙁстоещее се ѹды, справт же съгрѣшеное Конст 436v.11 прꙁр на рабы твоѫ ѡглашеныѫ, поклоншѫѧ своѫ выѧ прѣд тобоѫ, даждь мь легкое го, сътвор х ѹды свѧтыѫ своеѧ цр(ъ)кве ЛОглаш 374.11 Същото значение и в Яков 314.28.