Речник на Патриарх Евтимий
обѧт  
обѧт -обьмѫ -обьмеш св (22) 1. Хвана, обхвана; обгърна, прегърна. Сѫщї съ нмъ, пѣш дѡшѫ ѿ грⷣа на етыр пъпрїща съ мнѡгоѫ ьстїѫ вь срѣтенїе прпⷣбнѣ. ѧже  свома ъстнѣ ѻбьемше рѫкама Петк 80v.27 Ѡт господа горѣ прꙁыва̆ млость,  въ скорѣ тебе невдмое обьметь ꙁастѹплнїе Кипр 236.12.  обьемь свѧтаа тако, ꙗкоже сѫт покръвена, пръвѣе цѣлѹет свѧты̆ дїскосъ ЛЙЗ 298.8 Същото значение и в Петк 82v.11 ЙР 11.21 17.26 ИМ 174r.29 I Никод 210.14 Кипр 237.6 Теоф 274.6. 2. Превзема, завладея.  нкако же тѣⷯ лаанї ꙋжасшꙋ сѧ. нѫ  пае врѣмѧ блг͠ѡполꙋно ѻбрѣтъ неьствых ѻдръжанїе, храбѡрнѣ вьскѡ  вьсе македѡнскѡе ѻбьемшꙋ ѻдръжанїе Петк 79v.29 3. Обхвана, обзема. къ ꙋтрън же сънѡмь ѻбьѧть бывъ, мнѣше сѧ цр͠цѫ нѣкѫѫ на прѣсвѣтлѣмь сѣдѧщѫ прѣстѡлѣ ꙁрѣт Петк 79r.10 Ꙗко ꙋбѻ сїа вдѣвше прої мѣста того мнс, страхѡⷨ кѹпно  ѹжасѡⷨ ѻбьет быше ИМ 173v.14 Аще л же  породш, беꙁмѣрна тебе обьмѫт попеенїа  трꙋды Филот 83.5 Същото значение и в Петк 79r.14 ЙР 22.16 Филот 83.10 94.17 Конст 427v.24 430r.14 436v.39 Нед 607v.8.