Речник на Патриарх Евтимий
обност  
обност -обношѫ -обносш несв (15) 1. Разнасям (наоколо). не тъїѫ же, нѫ  по вьселенѣ тоѫ ѻбрѧщеш ѻбносмо мѧ Петк 74v.9 нѫ бжтⷭьвнымъ распалвш сѧ желанїемъ, бг͠оѿц͠а дв͠да въ ꙋмѣ ѻбношааше гл͠ъ. пае же прѣст͠гѡ д͠ха же въ немъ гл͠ща Петк 76r.9 менемъ тъкмо  словесы (ь)стное еѵаг͠гелїе  стнное хрстїанъство ѡкаан ѡбносмъ МЕ1-3 336.1 Същото значение и в Петк 76v.3. въ ѹстѣхъ обност Разпространявам.  ѱалѡмꙿскѡе ѻнѡ въ ѹстѣхь ѡбношааше пѣнїе гл͠ ИМ 168r.12 Она же ѱалѡмскы̆ онъ въ ѹстѣх обношааше глаголъ: „Ѡтстѫпте ѡт мене – глаголѧщ – въс, твѡрѧще беꙁакѡнїе“ Филот 86.4 . на ѧꙁꙑцѣ обност Вж Филот 81.8. ~сѧ 1. Нося се, разнасям се, обикалям. Слѹхоꙷ же ѻ нмь прослѹвшꙋ се по въсѹдꙋ, не бѣ нгдеⷤ мѣсто деⷤ ме єго не ѡбношааше се ИМ 163v. 6. Достоть ѹбо вамь съ въсѣцѣмь страхомь  боаꙁнїѫ тѫ стѫ  непоронѫ хрант  блюст  непоколѣблема цр(ъ)кѡвнаа дръжат прѣданїа, а не обност сѧ сѫдꙋ  сѫдꙋ раꙁлным вѣтры Филот 90. 1. ꙗкоже  до днⷭь въ црⷭкыⷯ ѻбност се плъкѡⷯ, же ⷭ съпротвнкь въсѣмь бѣсѡвꙿскыⷨ сламь Конст 426v.1 Същото значение и в Конст 428v.41 I Никод 217.18 Кипр 237.8. 2. Ограждам се, обграждам се. то въ мнѣнїе прводть беꙁѹмнаго, пае же въ нестовꙿство, непщевавь побѣдтельныⷨ сѹдѡмь на ны ѻбност се Нед 609v.30