Речник на Патриарх Евтимий
кꙑжьдо  
кꙑжьдо местоим неопр (11) Всеки, който и да е. една кааждо своемꙋ прсѣдѣше свѣтлнкѹ, не ѹгасмь тъ хранѧщ, срѣ тѣла своего стотѫ Филот 80.1 раꙁдѣл же  мѣста въ нхꙿже коежⷣо юдо быⷭ Конст 434v.32 Благодателю  царю вѣковъ  твар всѧкоѧ содѣтелю, прїм прходѧщїѧ кꙿ тебѣ , коемꙋждо полеꙁное прошенїе сполнѧѧй Яков 310.22 Същото значение и в Конст 431v.8 436r.31 ЙП 186.36 187.1 I Никод 209.9 Яков 326.30 326.31 326.34.