Речник на Патриарх Евтимий
въсходъ  
въсходъ м (9) Издигане, възход. ꙗко да не въꙁбранень м бѫдеть въꙁхѡд ѡт лѫкавствїа дѹхѡвь ЙР 21.8  пѹть твор съ нб͠сныⷨ въсходь проее посрамше се бѣс Нед 603v.33  ловѣц къ небесемь въсходь твореть I Никод 212.10 Същото значение и в Петк 77v.7 78r.30 I Никод 213.3 214.9. // Прен. Възшествие. трдневномꙋ ꙁ мертвыхъ воскресенїю,  на небеса восходꙋ Яков 323.11 въсходъ лѣтѹ Началото на годината. Благослов  въсхѡд лѣтꙋ благост твоеѫ, господ, благорастворень въꙁдꙋх дарꙋй нам къ ѹгобꙁенїѹ плодѡвь МИнд.1-2 347.6