Речник на Патриарх Евтимий
въꙁлагат  
въꙁлагат -въꙁлагаѭ -въꙁлагаеш несв (8) 1. Слагам, поставям върху нещо. облѣе сѧ въ брънѫ правꙿды, въꙁлагаеть  шлѣмь спасенїа бож(ь)стъвный покрѡвъ ЙР 8.23 Такожде  дрѹгѫ въꙁлагаѫ на лѣвѫѧ рѫкѫ, галголеть: Рѫцѣ тво сътворстѣ мѧ  съꙁдастѣ мѧ ЛЙЗ 285.10 Същото значение и в ЛЙЗ 284.21 304.19. 2. Поръчвам, възлагам, натоварвам с нещо. Аще же едного б͠а  г͠а проповѣдꙋеⷮ мѡӱс,  раꙁвѣ того н же слѹжть н же покланꙗет се номꙋ, где сѹⷮ же лꙋкавое наелꙿствѻ въводеще ,  то древнмꙋ ꙁаконоположенїꙋ въꙁлагающе ИМ 166r.7 Аще л дръꙁаете  єще лꙋкавомꙋ се въꙁлагат ИМ 167r.20 мрь  єдномыслїе гѻнте, а не велїю ѻ семь намь въꙁлагате теготѹ Конст 429v.32 Същото значение и в Петк 78r.3.