Речник на Патриарх Евтимий
въꙁвеселт  
въꙁвеселт -въꙁвеселѭ -въꙁвеселш св (16) Развеселя, зарадвам някого. сїа  на мнѡга ꙁрекь, въсь въꙁвесел съборь Конст 430v.28 Ст͠аа же мⷱнца раⷣуе се поаше съ дв͠домь. въꙁнесѹ те г͠ ꙗко поⷣтꙿ ме,  нѣс въꙁвеселль врагь мохь ѻ мнѣ. г͠ б͠е мо въꙁвахь тебѣ  сцѣлл ме ес Нед 607r.24 бож(ь)ствнаго бѡ въсѣмь ѹенїа подасть пво  рѣным стрꙋꙗм ѹтелства словесы въꙁвесел вѣрных дѹшѫ ЙП 201.4 Същото значение и в Конст 431r.27 Мих 175.7 СВВ 392.29 Яков 331.14. ~сѧ Развеселя се, зарадвам се. въꙁвесел се ѹбо въса ꙁемлꙗ. страны въсплескаше. варвар въ єдного славословїа съгласїе съвькѹпше се Конст 439r.5 враеванїе д͠ш. таковѹю ѹбо топлѹ ꙁастѹпнцꙋ стежавше, въꙁрадѹм се  въꙁвеселм се ѻбрадованнѣ днⷭь, таковомꙋ ѹсръдїю  мы споⷣбт се желающе. таковыⷨ поьстеⷨ Нед 611v.5 Въꙁрадѹем сѧ  въꙁвеселм сѧ о тебѣ, ꙗко тебе ꙁастѫпнцѫ топлѫ стѧжавше Филот 98.12 Същото значение и в Петк 82v.4 Конст 433r.13 439r.10 Мих 179.19 ЙП 184.24 201.24.