Речник на Патриарх Евтимий
въводт  
въводт -въвождѫ -въводш несв (8) 1. Допускам, давам възможност на някого да влезе някъде. покаж ме мѹдрымь д͠вамь х͠е мо равносльнѹ, въводе ме съ нм въ нетлѣнны рътогь црⷭтвїа твоего Нед 610r.27 отроковцѫ, малѣйшѫѧ ѡт въсѣх, пророьскыма, свѧщенньскама премлемѫ рѫкама  въ вънѫтрънее ꙁавѣсы въводмѫ, деже архїєрей єдноѫ въхождааше лѣта Мих 171.15 Кто вдѣ л кто слыша ѡт вѣка  родѡвь отроковцѫ трлѣтнѫ, въ свѧтаа свѧтыхь въводмѫ  на рѫкѹ премлемѫ въ невъхѡдмых свѧттельскѹ? Мих 172.3 2. Въвеждам, привеждам. Како ꙋбѡ вы г͠лте б͠лгагѡ б͠а съдѣтелꙗ быт нб͠с тькмо, ꙁемл же  же на н творца ного въводте ИМ 164v.24 нъ странна нѣкаа въводш ѹтелꙿства, єже въ распетаго мѣт вѣрѹ ꙋещ Нед 608v.25 Аще ѹбо, ꙁа єже ꙗст тъкмо преꙁвтерꙋ на ѡбщей трапеꙁѣ, съхожденїе бракꙋ въводть Антим 244.28 // Прен. Налагам, внасям, въвеждам. раꙁдоры нѣкые  єрес въвѻжⷣаахоꙷ ИМ 173v.3 тъщане въводт Влагам старание. Беꙁмѣстнѣйше бѡ бѫдеть еже о вещестъвнѣй  текѫщой пщ тѣлеснѣй въсегда творт намъ промышленїе, ꙗко мнѡжашее намъ въводѧщ тъщанїе, пае же  вѧще мѣры тѫ прїемат къ пщ поплъꙁаѫщм сѧ ЙР 6.17 въводѧщ Като същ. м. мн. Въвеждащите. где сѹⷮ же лꙋкавое наелꙿствѻ въводеще,  то древнмꙋ ꙁаконоположенїꙋ въꙁлагающе ИМ 166r.7