Речник на Патриарх Евтимий
вдѣне  
вдѣне -ꙗ ср (27) 1. Гледка, зрелище. пронесꙿшѹ се, мнѡжьства мнѡга нарѡды събраше се на вдѣнїе жводавца крⷭта Конст 434r.1 2. Външен вид, образ, облик, външност. Кто съ; же въ водѣ кр͠щаемы. Емѹⷤ ѿвръꙁоше се н͠бса. на нꙿже д͠хь ѿ͠ь въ вдѣн голꙋбн сънде съ нб͠сь ИМ 165r.17 въса бо мрѹ краснаа н въ тоже положхь, твоего хотещѹ м насладт се вдѣнїа Конст 425r.6 на нꙿже д͠хь с͠ты въ вдѣн ѡгньныхь єꙁыкь на с͠тые х͠вы ѹенкы на апⷭлы сънде Конст 438r.32 Същото значение и в Яков 324.2 324.4 3. Видение, съновидение, сън. аще бѡ вь дѣанⷯ рееть кто тѣхъ ꙁѧщны,  сїа дѣанї рад прѡсїа • Аще вдѣнїемь высѡашѫ тѣхъ,  сїѫ смь ꙋꙁрш ꙋкрашенѫ Петк 74v.23 въꙁбънѫвь ѹбо ѡт съна  расмотрвь слѫ вдѣнїа, распал сѧ ꙗкоже єлень къ стонкѡмъ вѡднымъ ЙР 8.19 Ꙗко ѹбо сїа архїере б͠жї слыша, абїе въꙁбьнꙋ  вдѣнїа расмотр слꙋ,  повелѣнное на дѣло проꙁвест поꙋааше се ИМ 163v.21 Същото значение и в Петк 77v.7 77v.11 77v.15 79r.28 (2) ИМ 163v.12 163v.19 163v.26 173v.9 Филот 79.30 Конст 426r.29 433v.2 437v.30 I Никод 207.23 Кипр 226.4 238.14 Теоф 257.3 272.12