Речник на Патриарх Евтимий
глѫбна  
глѫбна -ꙑ ж (12) 1. Дълбочина, пространството или разстоянието от горе до долу. л ꙗкⷪ ꙗкоже етыре крае крⷭтѹ срѣднѣго рад сложенїа дръжет се  сътщꙋⷮ се, сце рад б͠жїее слы. высѡта ѹбѡ  глъбна. длъгота же  шрѻта ИМ 166v.14 Сї ѹбѻ врътьпь въ нмꙿже жвоносны  сп͠стелны сп͠сѡвь бѣше грѡбь, въ глъбнѹ ѕѣлѡ скопавше Конст 432v.21 въ глъбнѹ же мнѡгѹ ѕѣлѡ скопавшемь, абїе жвоносны ꙗв се грѡбь  кранїево мѣсто,  къ вьстокѡⷨ блꙁѹ схь тр крⷭт погребен Конст 433v.23 2. Дълбина, глъбина, бездна. въ скорѣ того ммотещ хѡтѣхѡм памѧт[ь]  ꙁабьвенїа ѡтслат глѫбнамь ЙР 7.4 Ꙗко ѹбо тѣх вдѣ прлежнѣ належѫщѫ  неослабно того прнѫждаѫщѫ, слъꙁам себе облїавъ, паде на ꙁемлѧ , ꙁ глѫбны ср[ъ]дца въꙁдъхнѫв ЙР 15.3 А єже ꙗко въ ммотеен прѣдохѡⷨ, не поⷣбаеть то ꙁабвенїа глъбнамь ѿслат ИМ 173v.25 Същото значение и в Конст 438r.5 Нед 610r.18 Мих 176.15 СВВ 393.26 Яков 322.6 333.28.