Речник на Патриарх Евтимий
глава  
глава -ꙑ ж (57) 1.. 1. Глава [част от тялото]. лъстїю варвары прѣлъсти мнѡга тѣмь дати ѻбѣщавае се, на кѡнстантіна пакы воевати наинааше • нъ ть̏ къꙁни его по дробноу раꙁоумѣвь, посла и ѿсѣе скврънноую его главоу Конст 428 v .8. посли ми нинѣ оубоѕѣй своѫ помощь, ꙗко да стоуд его на главѫ его възвратит сѧ и въсѣ его съпостатнаа сила посрамлена бѫдеть Филот 86.26 // Образно Моуж бѡ главаженѣ ст(ь) и имꙿже тѣло ѡбоимь єдино боудеть Антим 249.20. Същото значение в Петк. 82 v .10, ЙР 25.13, Конст. 438 r .38, Нед. 604 r .3, Мих. 177.29, Мих. 177.31, Мих. 178.3, Мих. 180.4, ЙП 194.20, І Никод. 213.30, Антим 243.15, Антим 245.3, Антим 245.3, Антим 249.6, Антим 249.10, Антим 245.3, Теоф. 276.13, ЛЙЗ 289.8, 291.10, 292.2, 293.16, 294.28, 296.18, 297.4, 299.16, 299.30, 301.27, 301.28, 303.1, 303.14, 304.20, 305.10, 306.9, СЙЗ 362.9, 371.29, 372.2, Яков 314.24, 319.15, 325.9, 326.1, 329.13, 332.21, СВВ 395.31, 396.26, 400.8, 400.14, 402.3, ЛОглаш. 374.6, 383.26, 387.13, МЦ 353.18. 2.. 2. Прен. Същност, основа; най-важното, най-главното. Вѣсте, ꙗко глава въсеѫ нашеѫ жизни благочьстиваа ест(ь) вѣра Филот 89.28. Глава бѡ съпреженїю и коньць светое тѣло сть Христово Антим 250.1. 3.. 3.Предводител, началник. // За Христос аще ли Христос єдинь єдина глава ст(ь) цр(ъ)кви, и жена єдина, втораа же въ зазорѣ ст(ь) Антим 243.19 обрѣтеньѥ главꙑ прѣдътечевꙑ Църковен празник Намиране главата на Йоан Предтеча (24 февруари и 25 май). ꙗко аще слꙋчит сѧ ѡбрѣтенїе главы прѣдтечевы и свѧтыхь м꙯ памѧт(ь) въ свѧтѫѧ четворѡдесѧтницѫ, по скончани: Да сѧ исправитъ молитва моа СВВ394.25.