Старобългарски речник
ꙗвлꙗт сѧ 
ꙗвлꙗт сѧ -ꙗвлꙗѭ сѧ -ꙗвлꙗш сѧ несв 1. Явявам се, показвам се, появявам се ѣкоже бо млън сходтъ отъ въстокъ. ꙇ авлѣатъ сѧ до ꙁападъ. тако бѫдетъ  пршестве сна льскааго М Мт 24.27 З А СК Н днⷭ҇е. долъ невдмꙑ крꙑетъ сѧ. ꙇ ль родъ авлѣетъ сѧ СЕ 2b 14—15  аште кде оставьна бꙑвааше кость свѣтомъ ꙗвьꙗше сꙙ С 81.9—10 ъстънꙑ ѹбо їѡанъ клѣть прѣмъ.  повелѣнъ мльат прѣбꙑ тр лѣта. пꙙть вь недѣл҄ дьн не ꙗвьꙗѧ сѧ ловѣкѹ съпроста. н нсоже въкѹшаѧ С 285.7 аб въ радост вьсплака.  обратвъ сꙙ вьꙁꙿп рекꙑ аꙁъ смъ їѡсфъ. нꙑнꙗ же не жестоко вꙑ сꙙ ꙗвлꙗ С 368.2 Явявам се, появявам се като видение. ѹбо сѧ бѣж ... вꙿсѣкъ демонъ нестꙑ ... деже аще ес. ꙇ отънѭдѣже аще деш. ꙇл самъ ес вельꙁѣолъ.  невдмъ ... л жвотьномь. вдѣнемь авлѣѩ сѧ ... л првдѣнемь сѧ авлѣѩ СЕ 54а 1, 6 ні съкровіште раскопаваемъ ѣко обрѣтаетъ сѧ. не іскѹшаѭштімъ его ѣвлѣетъ сѧ. ꙇмѫштімъ вѣрѫ емѹ К 1b 20 ꙇ по срѣдѣ мосѣа. ꙇ ліѩ въ горѣ ѣвлѣѩ сѧ. ꙇ по срѣдѣ обѣма раꙁбоінікома бъ. раꙁѹмънѹмѹ раꙁбоінікѹ ѣвлѣѩ сѧ. ꙇ по срѣдѣ настоѩшті жіꙁні. ꙇ грѧдѫшті. сѫді вѣънъ сѣдѧ. ꙇ по срѣдѣ дьнъсъ жівꙑмъ і мрътвꙑмъ ѣвлѣѩ сѧ К 13b 35, 37, 40 Срв. С451.9, 11, 14 2. Изглеждам някому някакъв, представям се пред някого за някакъв тако  вꙑ вьнѣѫдѹ ѹбо авлѣате сѧ лвкомъ праведьн. вънѫтрьѫдѹ же есте пльн лцемѣрѣ  беꙁаконѣ М Мт 23.28 ЗI слꙑшасте власфмѭ его. то вамъ сѧ авлѣатъ. он же вьс осѫдшѧ  повнънѹ бꙑт съмрът М Мк 14.64 З 3. Проявявам се като някакъв ѣкоже бо  грѣхъ въкѹшенемь. ѣко сладокъ естъ. нъ послѣдь горъѣе ꙁлъ обрѣтаетъ сѧ. тако  покаанънꙑ постъ. въ малѣ авлѣетъ сѧ прскръбенъ. нъ вь вѣкꙑ радостьнꙑѩ плодꙑ подаетъ СЕ 69b 8—9 ѣко осѫжденꙑхъ сѫдъ. бес правъдꙑ прімъ праведъно. ꙇ жвꙑмъ і мрътвꙑмъ сѫдітель ѣвлѣетъ сѧ К 11а 2—3 по срѣдѣ двѣма жвотома поꙁнанъ бꙑвъ. ꙇѵ снъ бж. по срѣдѣ оцю і дха. обѣма жвотома. жівотъ. отъ жівота. ꙇстннь жівотъ ѣвлѣѩ сѧ К 13b 30 Срв. С451.4 пльть прѧтъ богъ слово.  ловѣкъ ꙗвьꙗше сꙙ. съобраꙁьнъ  равностьствьнь оцѹ С 480.10 4. Прич. сег. страд. като същ. ꙗвлꙗмо сѧ ср ед τὸ φαινόμενον Явление, събитие  вьнѣѭдѣ обрꙙштаахъ ѹдесно. а ѫтрьѫдѣ страшно.  ꙗвьꙗмо сꙙ велко  дръжмо ѹдно С 511. 22 Изч М З А СК Н СЕ К С Гр ἀναφαίνομαι φαίνομαι παραφαίνομαι ὀπτάνομαι ἐμφανίζομαι γνωρίζομαι καταμηνύομαι ѣвлѣт сѧ ꙗвлѣт сѧ авлѣт сѧ ꙗвьꙗт сѧ Вж. при ꙗвлꙗт Нвб