Старобългарски речник
ꙗвлꙗт 
ꙗвлꙗт -ꙗвлꙗѭ -ꙗвлꙗш несв 1. Показвам, посочвам, разкривам гі ... блгв вꙿсѧ нꙑ. авлѣѭщѧѩ поклоненемь твохъ вꙑ. обраꙁъ работѣ СЕ 6а 13—14 нам ꙇ см съмѣренꙑм. ꙇ грѣшънꙑм ... блгв ꙇ прослав. бес пакост. ꙇ врѣжденѣ вꙿсего жтѣ. въ храмѣ семь. авлѣѩ мъ твом благꙑм даръм. ꙁемънꙑм. ꙇ небсънꙑм СЕ 14b 24 сего раді  колюбець гъ ꙁьрѧ дръꙁост ѹенѧ съмѫштааше сѧ. любовь ѣвлѣѩ ѭже імѣаше. на немь ꙇ покаꙁаѩ колюбьѣ своего. велкотѫ К 3b 31 то славьнѣшꙙ ꙗвьꙗше. трьпѣн мѫенкꙿ С 92.27 а ꙗже въ стѣхъ срьдьцхъ бе скврънꙑ. втатъ. тѣм нѣмъ стньнꙑ ꙗвьꙗтъ раꙁѹмъ С 338.22 вьера ловѣьскаꙗ. а дьнесь божъствънаꙗ ꙗвьꙗтъ С 449.25 не тъкма бо цѣсарьство обраꙁовааше. нъ  кръвоꙗдень  ѹбїство ждовъ ꙗвьꙗше С 484.24 еуагꙿг҄елско бо псань глагол҄етъ. мала бꙑвъша ꙁакꙿхеа по въꙁдрастѹ. а  ꙗвьꙗѧ вельство вол҄ꙙ. старѣшнꙑ ꙁꙙштънъска С 545.28—29 Издавам, проявявам. аште бо  льгат хоштета. лце ꙗвьꙗтъ пеаль С 474.26 2. Съобщавам, разпространявам облааше ꙙсто мꙑсл мѹ. облаѧ же пакꙑ не ꙗвьꙗше С 414.14 ѹжасъ же сꙙ братꙿ. въꙁврат сꙙ. само то ꙗвьꙗѧ. събравъше сꙙ ѹжасꙿн же бꙑвъше.  дввъше сꙙ бꙑвъшѹѹмѹ славьꙗхѫ ба С 551.7 Обяснявам, пояснявам, изяснявам. отъвѣщашѧ же юде  рѣшѧ емѹ. кое ꙁнамене ѣвлѣеш намъ ѣко с творш М Йо 2.18 З А 3. прич сег страд a) Като прил. ꙗвлꙗмъ a) Заобикалян, обграждан  обрѣтъ го славьна сѫшта.  многꙑ слѹгѹѭштꙙѧ мѫшта.  женѫ славꙿна рода.  отъ многꙑхъ сѫштхъ с н҄мъ воводъ ꙗвьꙗма ... раꙁмꙑслвъ о свомъ невѣрьствѣ наꙙ плакат С 563.27 ꙗвлꙗмаꙗ ср мн Явления, видения, прозрения бѣаше же пакꙑ  дрѹгъ даръ. бжьствънꙑхъ отъкръвен данъ стѹмѹ ... сьмѣреньꙗ же рад дшънааго. же вол҄еѭ прсно. къ прьстьнѹѹмѹ тѣлес свомѹ прпрꙙглъ бѣаше. не хотѣаше же овъторт ꙗже о ѹенцѣхъ свохъ ꙗвъꙗмаꙗ мѹ. ꙗвѣ же вьсѣмъ отъкръвенꙗ бꙑваахѫ С 569. 14 Изч М З А СЕ К С Гр δείκνυμι σημαίνω ἀποδείκνυμι ἐπιδείκνυμαι ἐμφανίζω ἐνδείκνυμαι δημοσιεύω ѣвлѣт авлѣт ꙗвьꙗт ꙗвъꙗт Нвб явявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА являвам [се] остар диал ДА