Старобългарски речник
ꙗвт сѧ 
ꙗвт сѧ -ꙗвлѭ сѧ -ꙗвш сѧ св 1. Явя се, появя се, покажа се ꙇ се австе сѧ мъ мос  лѣ. съ нмь глѭща М Мт 17.3 ЗI, А. Срв. Мк 9.4 М З ꙇ тъгда автъ сѧ ꙁнамене сна лвъскааго на нбсе. ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ въсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ. ꙇ ѹꙁьрѧтъ сна лвскааго. грѧдѫ(дѫ)шта на облацѣхъ небесъскꙑхъ. съ слоѭ  славоѭ велеѭ М Мт 24.30 З А СК Н вьскрьсъ же съ ꙁа ѹтра въ пръвꙑ соботѣ. ѣв сѧ прѣжде мар магдалн. ꙇж неѩже ꙁгъна ж҃ бѣсъ М Мк16.9 З А гла емѹ юда не скаротъскꙑ. г  то бꙑстъ ѣко намъ хоштеш сѧ авт. а не вьсемѹ мрѹ М Йо 14.22 З А СК се юже тре(т)ц ѣв сѧ с ѹенкомъ свомъ въставъ отъ мрътвꙑхъ М Йо 21.14 З А СК ѹмершѹ же родѹ. се анћлъ гнъ въ сьнѣ ѣв сѧ осфѹ въ ећѵптѣ А Мт 2.19 СК Б словомъ наоъш (!) сѧ. ѹ павла бгоневѣстⷪ҇.  вѣрѫ ѹтвръждъш ѹ петрⷶ҇ бгоꙁванаѣ пръвомѫенца ѣв сѧ.  пръвомѫенца въ женахъ Е 36а 7 въждѩда дша моѣ къ бѹ крѣпъкѹемѹ  жвѫщюемѹ. гъда прідѫ  ѣвлѭ сѩ ліцю бжью СП 41.3 пасꙑілѣ вънъмі. водѩ ѣко овьѩ їосіфа. сѣдѩі на хірѹвімѣ ѣві сѩ СП 79.2 Срв. СЕ100а 5 С461.24 тꙑ бо бъ нашъ на ꙁем ав сѧ. ꙇ съ кꙑ пожве СЕ 4b 15 ѣві сѧ слънъце праведъное. сего раді стѣнь прѣста. слънъцю бо сѫштю. стѣнь таітъ сѧ К 7а 7 Срв. С417.26  ꙗв сꙙ мѹ гь  рее. помꙙнѫхъ тꙙ  вьпсахъ тво мꙙ съ сѫштїм съ тобоѭ прьво мѫенкꙑ С 15.29  въспрѣтвъ лѫкавѹѹмѹ томѹ бѣсѹ. ꙁарее мѹ да нкꙿдеже сꙙ не ꙗвтъ. н пакост сътвортъ комѹ С 36.25  ꙗввъ сꙙ мъ съпастел҄ь рее. ꙁвол҄ен ваше добро. нъ же сътрьптъ до коньца. тъ съпасетъ сꙙ С 70.29 ꙗв же сꙙ дꙗволъ о деснѫѭ дръжꙙ меь. о лѣвѫѭ же ꙁм С 76.4 анꙿг҄елъ же гнь ꙗв сꙙ стоуѹм [!] съшъдъ сь небесе. въ обраꙁѣ мльнѧ С 567.23 Поникна, порасна. ѹподоб сѧ црстве небеское. лвкѹ сѣвъшѹ добро сѣмѧ на селѣ своемь. съпѧщемъ же лвкомъ. прде врагъ его.  вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшенцѧ  отде. егдаже проꙁѧбе трѣва  плодъ сътвор. тъгда ав сѧ  плѣвелъ М Мт 13.26 З А У  не дв сꙙ вьꙁлюбьне. аште отъ водъ пажт цвѣтьн ꙗвшꙙ сꙙ С 495. 19—20 2. Стана явен, открия се нѣстъ бо нътоже тано еже не автъ сѧ. н бꙑстъ потаено. нъ да прдетъ въ авлене М Мк 4.22 З. Срв.Лк 8.17 М З А СК слꙑшѧщемъ же мъ се. прложь пртъѫ рее. ꙁанеже тъ бѣ блꙁъ ма. ꙇ мьнѣахѫ ѣко абе хоштетъ цсрстве бже авт сѧ М Лк 19.11 З ꙇ аꙁъ не вѣдѣахъ его. нъ да ѣвтъ сѧ ꙁдралев. сего рад аꙁъ прдъ въ водѣ кръстѧ М Йо 1.31 З А СК могѫщюмѹ же ѹкрѣпт вꙑ. по еванглю моемѹ.  проповѣданю схвѹ. по ѡкръвеню танꙑ. лѣтꙑ вѣнꙑ. ѹмлъанѣ ꙗвлъш сѧ нꙑнѣ. кнгам же пророъскам ... въ въсѣхъ ѧꙁꙑцахъ. поꙁнавъш сѧ. еднѣмъ прѣмѫдромъ бмъ схмъ. еⷹмже слава въ вѣкꙑ амнъ Е 4б 8 Проявя се, появя се, изпъкна. аште  блаженꙑ сь вьꙁдрастомъ хѹдъ бѣ. дшеѭ же велкꙿ о любꙿв бж. отъ млада бо въꙁдраста кротость вь н҄емъ ꙗв сꙙ С 546.20 Представя се, покажа се. тꙑ же постѧ сѧ помаж главѫ своѭ. ꙇ лце твое ѹмꙑ. да не авш сѧ лвкмъ постѧ сѧ. нъ отъцѹ твоемѹ же естъ въ танѣ. ꙇ отцъ тво вдѧ въ танѣ. въꙁдастъ тебѣ ѣвѣ М Мт6.18 З А СК  ѣвшѧ сѧ прѣдъ нм ѣко блѧд гл хъ.  не мѣахѫ мъ вѣрꙑ М Лк 24.11 З А нктоже бо въ танѣ несоже твортъ.  ꙇщетъ самъ ѣвѣ бꙑт. аште с творш ав сѧ вьсемѹ мрѹ М Йо 7.4 З А аꙁъ же правъдоѭ авлѫ сѩ (л)ліцю твоемѹ СП 16.15 трѹді сѧ въ спснье комъ тварь. ꙇ крстъ прішедъ балі сѧ ѣв К 10а 32 ѡ горькꙑ ꙇюднъ обліітелю ѣвль сѧ тѧжьі осіла. ꙇ съ іюдоѭ прѣмѣнь сѧ. отъ дьѣвола къ хѹ. ꙇ съвѣдѣтель імѣѩ крста К 11b 36 аште бо праведънꙑ едва съпасатъ сꙙ. неьствꙑ  грѣшънꙑ кꙿде автъ сꙙ С 128.9—10 толко же алꙿъбоѭ  благꙑм дѣлꙑ. поспѣшвъ. ьстьнъ ав сꙙ  ѹгодьнъ бѹ С 514.11 3. Проявя се като някакъв ꙇ ꙁгънанѹ бѣсѹ прогла нѣмꙑ. ꙇ двшѧ сѧ народ глѭще. нколже ав сѧ тако вл М Мт 9.33 З А СК раба твоего сего. сътвор  овьѧ. съмꙑслънааго стада ха твоего ... ꙇ въ бѫдѫщѭѭ жꙁнь. нбсънѹмѹ црствѹ твоемѹ. прѧстьнкъ автъ сѧ СЕ 24а 2—3 М З А СК Б Н У Е СП СЕ К С Гр ὁράομαι φαίνομαι ἀναφαίνομαι ἐμφαίνομαι ἐμφανίζομαι ἐμφανίζω ἐμαυτόν ἐπιφαίνομαι φανερόομαι φανερόω ἐμαυτόν φανερὸν γίγνομαι δείκνυμαι ἀναδείκνυμαι ἀποδείκνυμαι ἀποκαλύπτομαι εὐφραίνομαι [вар. συνευφραίνομαι ἀγάλλομαι συλλαμπρύνομαι λαμπρύνομαι] ѣвт сѧ авт сѧ ѣвіт сѧ Вж. при ꙗвт Нвб